Karleggingsarbeidet av sti- og løypeplan i Kvinesdal er påbegynt i den nordlige delen av kommunen. Illustrasjonsfoto. Karleggingsarbeidet av sti- og løypeplan i Kvinesdal er påbegynt i den nordlige delen av kommunen. Illustrasjonsfoto. Foto: Ivar Egenes

Startet kartleggingsarbeidet

Kvinesdal kommune har nå begynt arbeidet med å utarbeide sti- og løypeplan i den nordligste delen av kommunen.

– Vi skal identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer, samtidig som hensynet til naturmangfold, spesielt villrein, skal ivaretas, skriver arealplanlegger Mari Egeland i brev til grunneiere.

Ved utarbeidelse av sti- og løypeplanen vil kommunen nemlig legge særlig vekt på medvirkning fra grunneierne som blir berørt av planen.

– I første omgang inviterer vi grunneiere til å komme med synspunkter og innspill.

Lengre løypene

Ved vurdering av tiltak innenfor hensynssone H560 i kommuneplanens arealdel, skal Heiplanen legges til grunn. Det er også et rekkefølgekrav knyttet til etablering av fritidsbebyggelse innenfor spesifikke områder i nordlig del av Kvinesdal kommune. Dette medfører at det må utarbeides sti- og løypeplan, før kommunen kan videreutvikle hytte- og reiselivsområder med tiltak og/eller aktivitet som går inn i mot nasjonalt villreinområde eller videre.

– I denne omgang vil vi konsentrere oss om de lengre løypene, som i størst grad vil kunne påvirke villreinområdene. Dette vil for eksempel være løyper fra Knaben til Lakkenstova, Lordehytta, Eftestøl og Salmeli/Kvinen, opplyser Egeland.

Planen utarbeides som temaplan, uten juridisk binding. Frist for å komme med tilbakemelding er satt til 10. juni. På et senere tidspunkt vil de offentlig invitere alle som ønsker å komme med innspill til planen.

Karleggingsarbeidet av sti- og løypeplan i Kvinesdal er påbegynt i den nordlige delen av kommunen. Illustrasjonsfoto. Foto: Ivar Egenes