Når rikspolitikerne vedtar lover som er i strid med folkeviljen, da må det norske folk ha mulighet til å si sin mening ved telefonavstemning. Det skal ikke være en formell folkeavstemning, men en «meningsinnhenting».

Derfor bør det opprettes et felleskontor for Lister-regionen, som vi kan kalle for «Lister meningskontor». Dette kontoret skal innhente folks mening, ved at alle innbyggere som er blitt berørt av en lov, kan si sin mening ved å ringe til «ja» eller «nei» telefonnummeret. Meningskontoret mottar tips fra folket, og annonserer hvilke saker som er til avstemning. Man får da anvist hvilke dager man kan ringe inn sin avstemning. Resultatet av avstemningen sendes til lokalavisene. Kontoret lager også en hjemmeside som folk kan gå inn å følge med på. Her vil det bli åpent alle å debattere saker.

Derfor bør det opprettes et felleskontor for Lister regionen, som vi kan kalle for «Lister meningskontor».

Et slikt kontor vil bli det første i sitt slag, men planen er å innføre ordningen i alle kommunene i Norge. Dette vil bli en kraftig styrking av det norske demokratiet. I den siste tiden har vi sett mange eksempler på at politikerne på Stortinget har innført lover, som hverken kommunene eller folket vil ha.

For å vise et eksempel: Ønsker du at staten kan overkjøre den lokale kommunen, ved bygging av vindturbinpark i din kommune? Så ringer du «Ja» eller «Nei» telefon nr. Det blir ordnet slik at du kan ikke ringe mer en gang per tlf. Prøver du å ringe to ganger får du melding om at din stemmer allerede er registrert.

En slik ordning vil også gjøre det enklere for kommunestyrene å ta vanskelige beslutninger, når man ved hva flertallet av innbyggerne mener. Det bør derfor opprettes et slikt kontor så snart som mulig, med en halv stilling til å begynne med, for en prøve periode på minst to år.

Dersom alle Lister-kommunene blir med på prøve ordningen, koster dette ikke mer enn en 10 prosents stilling på hver kommune, og det er billig for å bevare det norske demokratiet.

Ber derfor alle ordførerne i Lister å fremme dette forslaget til avstemning i sine kommuner. Ber presse om at denne saken kan debatteres i alle lokalaviser i Lister.

Jan Skoland