Vi kan alle være enige i at vi skulle ønske situasjonen på Sørlandet sykehus Flekkefjord var annerledes. Nå har vi i en lang periode vært gjennom en utfordrende tid. Skadevirkningene av å bli holdt frem i media nasjonalt som «skandalesykehuset», viser seg verre enn vi kanskje klarte forutse fra starten. Og det er trist! Midt oppi det hele ble vi på grunn av mangel på nødvendig kompetanse, nødt til å stenge ned akuttkirurgi og traumeberedskapen. Det er naturlig at en slik avgjørelse oppleves vanskelig og som et tap både for oss som jobber her og for alle som bor og lever i regionen. Og vi forstår innbyggere og ansatte som kjenner på tristhet og usikkerhet ved at ikke alt er og blir som det har vært.

Vi er takknemlige for at lokalpolitikere, aksjonsgrupper og enkeltpersoner har engasjert seg i kampen for en gjenåpning av akuttkirurgi og traume. Samtidig må vi erkjenne at vi per nå ikke har lykkes med å få rekruttert de kirurger som trengs, og vi må – i likhet med veldig mange andre sykehus i landet, innse at det fortsatt vil være vanskelig å finne disse kirurgene. Avgjørelsen om å stenge akuttkirurgien høsten 2022 var ikke ønsket, men nødvending, sett ut fra pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen vi skal tilby. Og i dag er det heller ikke mulig, å vedta gjenåpning av akuttkirurgi og traume, når kompetansen vi søker ikke finnes tilgjengelig. Hverken som faste ansettelser eller i rulleringsordninger som er vurdert. Vi ønsker ingen gjentakelse av situasjonen vi hadde rett før stenging, med kortsiktig planlegging med vikarleger som kommer og går. Uten å vite hva neste uke vil bringe og uten mulighet til å bli kjent med vikarene og etablere gode og stabile team rundt pasientene.

Vi er flere ved Sørlandet sykehus Flekkefjord som nå ønsker at styret i SSHF i desember fatter en beslutning om hva som skal skje videre med akuttkirurgi og traume ved vårt sykehus. Det har vært krevende de siste årene for mange av oss ansatte med utsettelser og en uavklart situasjon, og vi opplever dette i seg selv som ødeleggende for sykehusdriften. Som enhetsledere i kirurgisk avdeling ønsker vi å komme ut av denne «bobla» og isteden planlegge for morgendagens sykehus i Flekkefjord. Nå ønsker vi å satse videre, bli enda bedre på det vi allerede er flinke på, utvikle oss og bli flinke også på det nye. For vi har mange dyktige og kvalifiserte kolleger som jobber ved sykehuset i Flekkefjord, og som ikke har andre planer eller ønsker enn å bli værende.

Den siste tiden har det etablert seg en slags «hovedfortelling» via media, at sykehuset vårt er nedleggingstruet. Den historien, eller snarere påstanden, kjenner vi oss ikke igjen i! Det er utrolig trist å høre kolleger som etter å ha lest innlegg i avisene og sosiale medier får inntrykk av at jobben ved sykehuset er usikker og derfor lurer på om de bør søke seg til andre jobber. Eller at unge som ønsker å utdanne seg innen helse lurer på om de har en fremtid i Flekkefjord etter endt utdanning. Det er overhodet ingenting som tilsier at vårt sykehus ikke vil bestå i fremtiden. Agder har tre somatiske sykehus – sykehuset i Flekkefjord er ett av dem – og det vil være bruk for alle i overskuelig fremtid. Sykehuset i Flekkefjord består av avdelinger med tjenester både på heldøgn og poliklinikk, og er på enkelte fagområder også et akuttsykehus. Vi utmerker oss med gode resultater på flere områder, et eksempel er på infeksjonstall etter protesekirurgi og keisersnitt der vi scorer 0 prosent! Og pasienttilfredshet har vi scoret høyt på i mange år! Hver dag møter våre ansatte fornøyde og takknemlige pasienter som ønsker seg tilbake til oss. Disse gode møtene, sammen med et godt arbeidsmiljø, gjør at vi holder hodet og energien oppe. Gode resultater skal vi fortsette å ha, og da trenger vi dyktige kollegaer fremover også, for pasientene vi behandler blir ikke færre. Heller tvert imot…

Det er utrolig trist å høre kolleger som etter å ha lest innlegg i avisene og sosiale medier får inntrykk av at jobben ved sykehuset er usikker og derfor lurer på om de bør søke seg til andre jobber.

Og det skjer mye positivt! Vi vil gjerne holde frem at spesielt de siste årene, har det blitt vist stor vilje i ledelsen til å få rekruttert til videreutdanning både innen intensiv-, operasjon-, anestesi- og jordmor-spesialisering. På både nasjonalt plan og her hos oss viser det seg vanskelig å få rekruttert spesialsykepleiere, og det er derfor veldig positivt at det satses på å rekruttere og utdanne egne sykepleiere med interesse for spesialisering. Vi har flere sykepleiere som ønsker videreutdanning, og klinikkdirektør som fungerer i stillingen nå, trygger oss på at disse utdanningsstillingene får vi. I tillegg tas det grep for å lyse ut faste stillinger i stedet for vikariater, for å faktisk være konkurransedyktige og attraktive. Dette er nye, spennende og viktige endringer, og viser at det satses på sykehuset i Flekkefjord og oss som ansatte! Med dette som bakteppe håper vi å formidle optimisme og positiv forståelse av sykehusdrift også fremover, og ber våre lokalmedier, politikere og ellers engasjerte medborgere om å vennligst slutte å spre inntrykk av at sykehuset er nedleggingstruet.

Vi har ikke svaret på alt men vi har tro på at vi sammen må finne veien fremover. For er det en ting som er sikkert, så er det at vi må bevege oss fremover og vi må ut av den uklare bobla vi er i nå og vi trenger å finne positive og inspirerende fokus. Hva ønsker vi at helsepersonell ved vårt sykehus skal bli gode på, hvilken kompetanse skal vi styrke og hvilke pasienter skal etterspørre nettopp våre tjenester. Vi opplever at samarbeidet mellom de tre sykehusene i Agder blir stadig bedre, og vi bistår hverandre faglig og ressursmessig. Dette er et samarbeid som gjør oss mer robuste og vil bidra til å sikre trygg og fremtidsrettet pasientbehandling fremover. Det er givende og inspirerende å dele kunnskap og bli kjent på tvers og være del av et større fagmiljø.

Er det noe vi er helt sikre på, så er det at kvalitet og pasientsikkerhet skal gå foran alt – uansett i hvilken retning styret velger å ta oss videre. Vi har vært gjennom noen tøffe år med mye negativt fokus og triste pasienthistorier. Vi sa ifra da, og vi vil si ifra igjen om noen forsøker å fire på krav til pasientsikkerhet og god pasientbehandling. Pasientsikkerhet er ingen kompromiss, vi ønsker fortsatt å levere en høy faglig standard.

Slik mediebildet er nå, opplever vi at det er offentligheten som eier historien om arbeidsplassen vår. Og det føles litt rart å sitte her og nærmest forvente negativ tilbakemelding på et innlegg der vi prøver si ifra at vi har tro på sykehuset vårt! Men vi må tørre å si det høyt (selv om det nesten er som «å banne i kirka» nå for tiden…), at vi har ingen frykt for nedleggelse av sykehuset vårt! Så kan kanskje noen si at vi er ledere som ikke har kontakt med «gulvet»? Til det kan vi si at det store flertall av oss enhetsledere er selv en del av driften i avdelingene våre, både etter behov og i perioder planlagt, nettopp pga rekrutteringsproblemer, mangel på vikarer og for å ivareta våre ansatte og en forsvarlig drift.

Til slutt vil vi derfor be befolkningen og politikere i regionen om følgende: Dersom styret ved Sørlandet sykehus i desember vedtar å ikke gjenåpne akuttkirurgi og traume, så ikke tro at det betyr «over og ut» for sykehuset vi alle er glade i. La oss heller se på dette som en mulighet for å videreutvikle sykehuset, at det kan stimulere ansatte til å medvirke i arbeidet med å bli skikkelig gode på det vi ønsker å bli gode på, og skape spennende faglige miljøer som kan sikre at vi beholder dyktige medarbeidere og rekrutterer nye. Vi håper og tror at ved å skifte litt fokus, så har vi større sjanse til å «ha hånda på rattet» i utviklingen av vår arbeidsplass. Vi kan ikke låse oss fast og bruke mer tid og krefter på det som har vært – men heller på det som kan bli!

Sørlandet sykehus Flekkefjord, ja – vi er i en endring, men vi er ikke i en nedlegging! Nå må vi tenke opp og frem, for det er der fremtiden ligger!

Christina Bruseland Helle,

enhetsleder kirurgisk sengepost Sørlandet sykehus Flekkefjord

Mariann Nedland,

enhetsleder intensiv enhet Sørlandet sykehus Flekkefjord

Elin Bolme Haugen,

enhetsleder fødeavdelingen Sørlandet sykehus Flekkefjord

Jana Wulff,

enhetsleder anestesi Sørlandet sykehus Flekkefjord

Christine Gürgen,

enhetsleder operasjon Sørlandet sykehus Flekkefjord