Vi vet at mange barn og unge, også voksne, har mer enn nok å henge fingrene i, og opplever både stress og press i en hektisk hverdag.

Dette handler om hvordan vi tilrettelegger og gir rom for at vi som bor i små lokalsamfunn har noe meningsfullt å fylle fritiden med, at der finnes tilbud som stimulerer til aktivitet og trivsel, og ikke minst at vi har arenaer der terskelen for å «stikke innom» er lav.

HVORFOR er jeg så opptatt av dette?

En av de største utfordringene for folkehelsa er psykisk helse og sosial ulikhet. I dagens samfunn, der vi ser at ensomhet er en utfordring, er det å kunne ha en meningsfull fritid sammen med andre nok blitt enda viktigere. Det er viktig å være seg dette samfunnsansvaret bevisst, da vi vet at god planlegging og tilrettelegging kan hjelpe folk til en mer innholdsrik og verdifull fritid, og utgjøre en stor forskjell i livskvalitet.

Med aktiv fritid mener jeg både fysisk, psykisk og åndelig stimulans.

Aktivitet henger nært sammen med folkehelsa til innbyggerne.

Helsemessig ligger den største gevinsten å komme fra ikke-aktiv til litt aktiv.

Målrettet innsats her bidrar til å forebygge livsstilssykdommer, fremmer aktivitetsnivået i befolkningen, og gir flere økt TRIVSEL og bedre helse. Helsemessig ligger den største gevinsten å komme fra ikke-aktiv til litt aktiv. Det er viktig å være klar over, og burde være en motivasjonsfaktor i seg selv for noen og enhver.

MEN FOLKEHELSE er mye mer enn bare helse!

Folkehelse er ikke bare makspuls og de høyeste toppene. Det handler jo i høy grad om trivsel, fellesskap, tilhørighet og det å gjøre noe sammen med andre. Men er ikke det et valg da?

I mange tilfeller ja, fordi en må også ta ansvar for egen helse, samtidig vet vi at det trengs offentlig tilrettelegging.

Åpne og uforpliktende møteplasser der alle kan delta er viktig. Lav terskel er et stikkord her, både i forhold til nærhet og «ufarlighet». Tilgjengelighet til flott natur i nærområdet er et godt eksempel på hvordan jeg selv kopler av, noen ganger alene andre ganger sammen med venner. Her må jeg bare ta av meg hatten for den jobben som gjøres rundt i regionen for at slike hverdagstrimmere som meg kan nyte nye topper og fin natur. Også her finnes det noe for enhver smak.

DET LIGGER MYE SANT i ordene en god barndom varer livet ut. Medvirkning, mestring, trivsel, mosjon og kosthold. Grunnlaget for dette legges tidlig, og vi må jobbe for en helsefremmende hverdag i barnehager og skoler. Foreldrene har det største ansvaret, men skole og barnehage kan være tydelige meningsbærere.

Frivillig arbeid er på mange måter limet i hverdagssamfunnet.

Barn og unge vokser når de opplever mestring, inkludering og utvikling av nye ferdigheter gjennom kultur- og idrettsaktiviteter. Det gjøres mye for å bidra til at innbyggerne kan ha en meningsfull fritid, og oppfølging og samarbeid med frivillige lag og foreninger får en stadig viktigere rolle. Frivillig arbeid er på mange måter limet i hverdagssamfunnet.

KULTUR er et mye brukt ord, med flere betydninger.

Kultur brukes spesielt for å betegne menneskelig aktivitet i samfunnet, og er en passende definisjon i denne sammenheng. Deltakelse og opplevelse er viktige faktorer for å gi flere et rikere liv.

Det er et hav av aktiviteter og tilbud som sorterer inn under kultur; kino, svømmehaller, idrettsanlegg, barneidrettsskole, bibliotek, kulturskole, korps, sang og musikk, for å nevne noen. Dette er bare et lite innblikk, men jeg synes det er viktig å formidle hvor betydningsfullt et variert og innholdsrikt kulturtilbud i en kommune er for barn, ungdom og voksne. Det er med på å skape trivsel, samhold, mestring, gode opplevelser og muligheter for flere å utfolde seg på arenaer en trives på og kan videreutvikle seg som menneske. Vi må fortsette å bygge et tilbud som favner om flere av oss og prioritere slik at mange får mulighet til å benytte seg av tilbudene. Både i forhold til interesser og kulturbakgrunn, men også med tanke på økonomi og priser. Sosioøkonomiske forskjeller kan spille inn på brukerprofil. Det kan være mange grunner til at noen barn og unge ikke deltar i en fritidsaktivitet.

En bør ha som mål å redusere barnefattigdom og negative konsekvenser og virkningen av dette. Dette kan man bla gjøre ved å sikre at alle barn har tilgang til fritidsaktiviteter, uavhengig av sosial profil. Kommuner bør bestrebe seg på å ha ordninger som tar høyde for dette.

I SMÅ lokalsamfunn, som mange av kommunene i Lister er, vil jeg påstå at har vi har gode tradisjoner for å være tilretteleggere for organisert idrett/ aktiviteter. Det er bra, og det er viktig å satse på og investere i fremover, da det favner om store brukergrupper, og bidrar til økt folkehelse.

Samtidig ser en at det fort kan bli en utfordring i små lokalsamfunn å skape og legge til rette for flere kreative tilbud, for eksempel dans og teater. Men det vi ser, er at der vi får det til, opplever vi resultater, rent faglige men ikke minst menneskelige som glede og trivsel.

Jeg husker godt, et par år tilbake, da en av våre lokale ungdommer tok skjea i egne hender og tok initiativ til å arrangere danseskole for yngre barn. Det ble kjempesuksess, tilbudet fikk enorm respons og ble avsluttet med en egen forestilling i kulturhuset - en flott opplevelse. Her kommer også en annen viktig faktor inn, nemlig medvirkning. Det er viktig at vi inviterer de unge med inn på banen når vi planlegger tilbud, og det er viktig at de lærer seg å ta denne rollen, og får oppleve hvor viktige bidragsytere de er i lokalsamfunnet.

Vi skulle nok vært enda flinkere til å kaste oss rundt og gjøre flere hverdagssprell med barna.

AKTIV FRITID sammen. Jeg hører ofte barn og unge uttale at de liker når de voksne gjør gøye ting sammen med dem, og jeg kjenner det igjen selv når jeg investerer tid i å gjøre noe sammen med barna mine. Vi skulle nok vært enda flinkere til å kaste oss rundt og gjøre flere hverdagssprell med barna. De fine vinterdagene her forleden, viser vel noe av akkurat det behovet. Media var fulle av reportasjer, tusenvis av bilder ble delt gjennom sosiale medier, og det ble nærmest en spontan happening landet over – med glade barn og voksne i fri utfoldelse gjennom både trening og lek på ski og vinterføre. Det føltes nærmest som et avbrekk, en liten ferie fra «husmor eller husfar – plikter», og vi var virkelig tilstede.

Det ligger mye fysisk og psykisk helse i aktiv fritid. Fritiden er en viktig del av livskvaliteten til et menneske, og det å kunne ha en meningsfull fritid og delta i samfunnet er viktig for både deg og meg.

Ha ei aktiv helg!