I lørdagens avis kunne vi lese om bedriftens planer. La det være klart - Berry Alloc er en svært viktig bedrift for Lyngdal kommune, og det er naturlig å prøve å legge forholdene til rette for både opprettholdelse og utvikling av bedriften. Mange har sin arbeidsplass der, og bedriften skaper inntekter til Lyngdalssamfunnet.

Vi har også lest avisens leder datert 16.1, hvor de settes stort spørsmålstegn ved hvordan vi tar vare på vår natur og vårt miljø.

Nå foreligger det en sak til politisk behandling hvor bedriften fremmer «oppstart av planprogram Berry Alloc». Det går frem av dokumentene at fremdriften av kommunens arealplan gjør det vanskelig å avvente denne for Berry Alloc sin del. Derfor fremmes initiativ nå, hvor de ønsker utvidelse av næringsområdet på andre siden av Litleåna, opp mot bebyggelsen i Oftebro.

Alternativ 1 for kommunen synes å være akseptering av dette behovet, men legge vekt på at flest mulig sider av saken blir belyst av et planprogram.

Alternativ 2 for kommunen kunne vært å avvise innspillet fra BerryAlloc og henvise til gjennomgang av kommunens arealplan.

I disse dager har nok de fleste fått med seg NRK-programmet «Oppsynsmannen», hvor det kommer frem at det foregår utstrakt nedbygging av natur i hele landet vårt. Dette skjer blant annet fordi kommuner forventer at en skal ha tilgjengelige næringstomter dersom noen skulle få lyst til å etablere seg. En kommune vil virke attraktiv for å få vekst. Dette har skapt mange «døde» arealer. Utnyttelsen av næringsareal i Agder er godt under 30 prosent heter det i en nylig publisert artikkel på nrk.no.

Ved å bygge annerledes kunne man fått plass til veldig mye mer. Man bør i større grad styre utbygging mot «grå areal», areal som allerede er utsprengt. Et mål for mange kommuner er å bli det en kaller arealnøytral, hvis du skal bygge noe, må du bygge der naturen allerede er ødelagt, og dersom du virkelig må ødelegge ny natur, må du reparere annen natur som «straff».

Ved å bygge annerledes kunne man fått plass til veldig mye mer.

Denne tankegangen må også Lyngdal ta inn over seg. Derfor viktig at nedbygging av natur blir sett i sammenheng slik kommuneplanen legger opp til.

Primært vil vi derfor foreslå at planinitiativet avvises og henvises til ordinær gjennomgang av kommunens arealplan, slik at dette og andre inngrep kan bli sett i en større sammenheng.

Sekundært vil vi forvente at alternative løsninger blir kartlagt og vurdert, herunder bruk av nærliggende «grå areal» og bedre utnyttelse av eget areal. Videre bør det forventes at den samlede belastningen for natur og beboere i Oftebro-området blir vurdert. Herunder også Lindlands planlagte utvinning sør-øst for Oftebro. Samt at avklaringene rundt den svært sårbare Litleåna blir gjort på en grundig og troverdig måte.

Arne Martin Lervik

Cecilie Christine Hunt

Steinar Bjørnstøl,

Lyngdal Venstre

Kilde: Slik kan vi stanse nedbyggingen av norsk natur – Dokumentar (nrk.no)