I tider med økt usikkerhet ser vi tydeligere enn noensinne at vi trenger bedrifter som skaper trygge jobber, og bidrar til levedyktig lokalsamfunn. Derfor går Høyre til valg på å kutte i saksbehandlingstiden.

Statistikken er klar: Saksbehandlingstid for reguleringsplaner, byggesaker og opprettelse og endring av eiendom har økt. Over 100 dager på knapt fire år. Fra 676 dager i 2019 til 784 dager i 2022. Denne utviklingen kan ikke fortsette, og tre ulike FAFO-rapporter viser at kommunene må tilrettelegge mer for næringslivet, og at rask saksbehandling er avgjørende.

I motsetning til de rød-grønne, ønsker Høyre å tilrettelegge for jobbskaperne og lokale arbeidsplasser. Vi mener det må bli enklere å starte og drive bedrifter, og vi vil sikre at kommunene tilrettelegger for at lokalt næringsliv kan etablere seg og utvikle nye og gamle bedrifter. På den måten får folk trygge jobber og skatteinntekter som betaler for velferden vår.

Planavklaringer som tar tid bidrar til økte kostnader for næringslivet og et hinder for næringsutvikling, verdiskaping og arbeidsplasser. Tidlig involvering av næringslivet i prosesser kan redusere både saksbehandlingstid og konflikter. Systemer og rutiner for saksbehandling kan digitaliseres og effektiviseres.

Boliger og servicetilbud må også være på plass og tilrettelegges for. Jobb og fritid henger sammen, og kommunene må ta ansvar for denne helheten på vegne av sine innbyggere og lokalt næringsliv. Her er oppdaterte arealplaner et viktig verktøy.

Gode og oppdaterte arealplaner vil gi forutsigbarhet om utviklingsmuligheter og infrastruktur. Tilgang på arealer til næringsutvikling er nødvendig for at bedrifter kan utvide og etablere seg.

Gode og oppdaterte arealplaner vil gi forutsigbarhet om utviklingsmuligheter og infrastruktur.

Høyre-kommuner skal sørge for at omregulering, planlegging, og byggesaksbehandling skal gå raskere, og at prosessene blir mer forutsigbare. Slik skaper vi tillit hos næringslivet og hos den enkelte. Tillit til at deres saker blir behandlet effektivt og innen rimelig tid.

Der det er hensiktsmessig vil vi behandle søknader parallelt. Tiden for at ulike deler av forvaltningen skal sitte og vente på hverandre er over. Høyre-kommuner skal også gi tydelige saksbehandlingsfrister noe som gir næringsdrivende klarhet i hva de kan forvente.

Vi må forenkle, lytte og legge til rette.

Kort sagt, vi må forenkle, lytte og legge til rette. Det skal Høyre sørge for hvis vi kommer til makten i din kommune.

Linda Hofstad Helleland,

stortingsrepresentant for Høyre