Jeg er egentlig pensjonist og det er mine nærmeste venner og. De sier ofte; tenk hvor godt vi har det, hver måned kommer det penger inn på konto uten at vi går på jobb. Ja, det er forutsigbart og trygt.

Nå har Arbeiderpartiet samlet et bredt flertall på Stortinget om endringer i folketrygden. Det er historisk og i god tradisjon for at viktige saker trenger den forutsigbarheten tverrpolitisk enighet kan gi.

Et viktig mål med reformen er at den skal bidra til at folk kan stå litt lenger i jobb. Arbeidskraften er vår klart viktigste ressurs dersom vi skal opprettholde velferdssamfunnet og det faktum at levealderen øker. Flere vil motta pensjon over flere år.

Noen kan ikke jobbe et helt yrkesliv og helsetilstanden er ulik blant folk. Endringene som gjøres nå styrker den sosiale profilen. Pensjonen blir mer rettferdig. Minstepensjonistene skal få større økning og uføre skal ikke tape på at de ikke kan velge hvor lenge de skal stå i arbeid.

Samtidig må vi jobbe hardt for å forhindre at arbeidslivet sliter ut folk, både fysisk og mentalt. Når vi lever stadig lenger er det ikke nok at vi legger til rette for det i pensjonssystemet – vi må også gjøre det mulig for folk å fortsette i jobb i et trygt og godt arbeidsliv. Å løse disse utfordringene krever innsats fra alle partene i trepartssamarbeidet.

Å løse disse utfordringene krever innsats fra alle partene i trepartssamarbeidet.

Arbeiderpartiet har ledet prosessen som har ledet frem til en avtale bestående av partiene på Stortinget utenom Fremskrittspartiet, Rødt og Pasientfokus. Samfunnet utvikler seg og derfor er det også enighet om en evaluering av ordningen etter 10 år.

«Trygda» har en lang historie i Norge og har vokst fram fra ansattes behov for trygghet og forutsigbarhet når alder, helse eller arbeidsforhold gjør det vanskelig å jobbe. Arbeiderpartiet vil fortsetter arbeidet med å forbedre, forsterke og utvikle velferdsordningene i tråd med det samfunnet vi lever i.

Med vennlig hilsen

Kari Henriksen,

stortingsrepresentant

Arbeiderpartiet