Jeg har, sammen med Helén Rosvold Andersen, nylig startet en organisasjon for foreldre som deler vår bekymring for konsekvensene av ideologisk seksual- og kjønnsundervisning i skolen. Dette har skapt stort engasjement, både lokalt og nasjonalt. Den massive støtten viser at dette er etterlengtet. Det er med andre ord veldig mange foreldre som opplever seg maktesløse og rådville i møte med kjønnsideologien som har meldt sitt inntog i norske skoler og barnehager. Sånn kan vi ikke ha det.

Sånn kan vi ikke ha det.

Flere av motsvarene vi fikk, handler om at foreningen FRI ikke har noe med læreplanen eller læreverkene å gjøre. Jeg syns det er interessant at det er dette mange henger seg opp i, da det synes å være en viss enighet blant de aller fleste om at foreningen FRI er noe vi bør være kritiske til. Dette kommer til syne både i debatten rundt hva elevene lærer i skolen, men det er også noe som tydelig presiseres i anledning den lokale Pride markeringen som foregår i disse dager, hvor det poengteres gjentatte ganger at de ikke har noen kobling til FRI. De fleste vil altså ha seg frabedt å bli assosiert med denne foreningen og deres ideologi, da det synes å være en viss enighet om at det de kjemper for ikke er bra.

Det slår meg som et paradoks at de samme som ikke vil assosieres med FRI, omfavner relativt nye begreper som er definert av nettopp denne foreningen. Begrepet kjønnsidentitet er godt innbarket i Fagfornyelsen, det nye læreplanverket som kom i 2020. Det kan vi takke blant annet foreningen FRI for (flere rapporter som bekrefter dette kan enkelt finnes på skeivteori.no). Når de først hadde fått inn dette begrepet i læreplanverket, så krevde det også at det ble lagt ut lærerstøtte til undervisning om kjønn og seksualitet, da dette er så banebrytende at ingen klarer å manøvrere seg i dette landskapet uten en vid ordliste. I denne lærerstøtten, som du kan finne på Udir, listes det opp noen nye begreper som er aktuelle å bruke hvis man underviser om kjønn på en ideologisk måte. Begreper som blant annet ciskjønn, ikke-binær, kjønnsfri, sosialt kjønn, juridisk kjønn og psykologisk kjønn. Udir oppgir Bufdir som kilde til disse begrepene. Går man videre inn på Bufdir sin nettside, vil man tydelig lese at de har hentet definisjonene hos blant annet foreningen FRI. Velger man å undervise om kjønn slik Udir legger opp til det, da underviser man i tråd med FRI sin ideologi. Vi lar med andre ord foreningen FRI, som de aller fleste voksne er svært skeptiske til, sitte med definisjonsmakten i kjønn- og seksualundervisningen i skolen.

Det hevdes også at det er forskjell på å promotere og å lære bort, noe jeg er helt enig i. Dette er kjent for lærere som underviser i religion og politikk, hvor man etter loven må innta et nøytralt ståsted samtidig som man lærer elevene om de ulike religionene og politiske partiene. Slik jeg leser læreplanen, lærerstøtten til læreplanen og utdrag fra de nye lærebøkene, så er det ikke lagt opp til at nytenkningen rundt kjønn er noe man «lærer bort» på en nøytral måte. Det fremstilles derimot som en etablert og til dels udiskutabel sannhet. Eksempelvis dette sitatet fra lærerstøtten til Udir, «Elevene trenger å lære om og forstå verdien av kjønnsmangfold», hvor det legges til grunn at det faktisk finnes et kjønnsmangfold, noe som innebærer noe annet enn de to biologiske kjønnene. Her legges hele rammeverket for undervisningen. Jeg ser absolutt viktigheten av at de eldre elevene skal reflektere rundt dette (og andre samfunnsaktuelle temaer) på en åpen måte, hvor de skal få lov til å dele sine tanker og meninger, da dette er en sentral del av å utdanne demokratiske medborgere, som kanskje er skolens viktigste mandat. Det er noe helt annet å legge opp til refleksjon og undring over samfunnsaktuelle tema, enn å presentere nye begreper og tankesett som en etablert sannhet helt ned på tredje trinn.

Avslutningsvis vil jeg utfordre deg med følgende spørsmål; skal vi virkelig la en liten interesseorganisasjon som foreningen FRI sitte med en så stor definisjons- og påvirkningsmakt inn i skolen og inn i våre barns liv?

Malene Foss, mamma, lektor og nestleder i foreldre.net.