Kommunestyret i Kvinesdal vil gi næringslivet tiltakspakke. Kommunestyret i Kvinesdal vil gi næringslivet tiltakspakke. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Drøftet tiltakspakke til næringslivet

Kommunestyret i Kvinesdal drøftet i onsdagens møte en lokal tiltakspakke til næringslivet.

– Lokal tiltakspakke til næringslivet må ses i sammenheng med kommunens totale økonomiske situasjon. Rådmannen legger i neste formannskapsmøte frem forslag til ramme for en lokal tiltakspakke til næringslivet. Endelig innhold i en lokal tiltakspakke ses i sammenheng med foreslått mulig ramme, heter det i protokollen.

I onsdagens møte ble det bevilget inntil 250.000 kroner til Handelshuset Kvinesdal og inntil 100.000 kroner til Visit Knaben til dekning av 50 prosent serviceavgift for de deltakende bedriftene.

– Det totale beløpet på inntil 350.000 kroner dekkes av næringsfondet, post «Tilskudd/forundersøkelser», heter det i protokollen.

Markedsføring

Samtidig bevilges det også midler til markedsføring av Kvinesdal, hvor det skal nedsettes en markedsføringsgruppe som får i oppgave å legge frem forslag til markedsføringspakke. Denne gruppen skal ledes av næringssjefen, og vil i tillegg bestå av leder for markedsføring i Visit Knaben, daglig leder i Handelshuset Kvinesdal og en representant fra reiselivsnæringen. Formannskapet tar så stilling til endelig beløp når forslag til markedsføringspakke foreligger.

– Nedstengningen av samfunnet i forbindelse med koronakrisen har ført til at utvikling og nye prosjekter blir satt på vent når ansatte i bedriftene permitteres. Hvis det meste av staben er permitterte, kan det være krevende å starte opp igjen når krisen er over. Flere virksomheter kan også ha mistet nøkkelpersonell underveis. Som samfunn – næringsdrivende og ansatte – trenger vi å se fremover. Det må derfor utredes mulighet for å kunne få tilskudd i stedet for å permittere ansatte. Ansatte som kunne arbeidet med utvikling og innovasjon og stake ut veien for tiden etter krisen, heter det i protokollen.

Som samfunn – næringsdrivende og ansatte – trenger vi å se fremover. Det må derfor utredes mulighet for å kunne få tilskudd i stedet for å permittere ansatte.

Blant annet vil også krav om alkoholavgifter til serveringssteder og utsalgssteder som har stengt eller har dokumenterbart stort fall i omsetning, frafalles fra og med 01.01.2020 til og med 31.5.2020.

– Deretter gis formannskapet i oppdrag å eventuelt forlenge fritaket, heter det i protokollen.

Lønnstilskudd

Kommune ber derfor om en vurdering av muligheten for å la bedrifter kunne få lønnstilskudd for deler av staben, i stedet for at staten bruker penger på et høyt antall permitterte.

– Partene i arbeidslivet må finne en modell det kan enes om og som ikke oppfattes usolidarisk for de som forblir permitterte, skriver de videre i protokollen.

Videre vil det fremmes en egen sak med mulig utvidelse av sommerjobb for ungdom.

Samtidig vil kommunen innenfor gjeldende regelverk tilstrebe at alle kjøp av varer og tjenester gjøres lokalt