Teknisk utvalg anbefaler lavere fart

  • Olav Hoel

I et møte 10. oktober behandlet teknisk utvalg i Farsund kommune en referatsak angående et brev vedrørende usikker skolevei ved Øyvollsund bro.

Brevet var sendt av Even Bjørnestad med flere. Nå har kommunen sendt saken videre til Statens vegvesen.

– Beboerne ber om fartsreduksjon og fartsreduserende tiltak på Åptaveien mellom Langebukta og avkjøring til Bjørnestad. Teknisk utvalg har hatt saken til vurdering og slutter seg til anmodningen om fartsreduksjon på strekningen, skriver planlegger Hilde Synnes Drønen i teknisk drift i brevet til vegvesenet, og fortsetter:

– Strekningen som skolevei kombinert med utstrakt turbruk for gående og syklende er viktige argument. Farsund kommune ber vegvesenet om en felles befaring med kommune og representant(er) fra beboerne.

Les hele saken med abonnement