Ansvarlig redaktør i Lister, Svein Morten Havaas, reagerer sterkt på at Lyngdals ordfører Jan Kristensen på forhånd har signalisert at to orienteringer for formannskapet i ettermiddag skal gå for lukkede dører. Ansvarlig redaktør i Lister, Svein Morten Havaas, reagerer sterkt på at Lyngdals ordfører Jan Kristensen på forhånd har signalisert at to orienteringer for formannskapet i ettermiddag skal gå for lukkede dører. Foto: Cecilie Nilsen

Vurderer å klage på møtelukking

Listers redaktør Svein Morten Havaas reagerer på at Lyngdals ordfører Jan Kristensen på forhånd har signalisert at to orienteringer i dagens formannskap skal gå for lukkede dører.

I ettermiddag og kveld skal formannskapet holde møte der både Helsehuset og eventuelt salg av Lyngdal bo- og servicesenter vil komme opp som orienteringssaker.

Ordfører Jan Kristensen har på forhånd signalisert at to orienteringer skal gå for lukkede dører i ettermiddagens formannskapsmøte. Det får Listers redaktør til å reagere. Foto: Torrey Enoksen

Lukker møtet

I forkant av møtet har ordfører Jan Kristensen signalisert at begge disse skal lukkes for offentligheten.

– For begge saker er hjemmelen: Møtet lukkes under disse orienteringene med hjemmel i kommuneloven § 11-5, 3. ledd pkt. b, og forvaltningsloven § 13, 1.ledd pkt, skriver ordfører Jan Kristensen i en e-post til Lister24.

Redaktøren reagerer

Dette reagerer ansvarlig redaktør i Lister Svein Morten Havaas på. Han viser blant annet til kommunelovens paragraf 11–5, tredje ledd, der det står:

«Et folkevalgt organ KAN VEDTA å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: b) Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentleglova hvis de hadde stått i et dokument».

– Ordfører Jan Kristensen avslører her at han ikke har lest hva det faktisk står i kommuneloven. Det er det folkevalgte organet som selv skal vedta å eventuelt lukke møtet. De MÅ ikke gjøre det, men KAN gjøre det. Og et eventuelt vedtak om å lukke møtet skal fattes i åpent møte, sier redaktøren.

Ordfører Jan Kristensen avslører her at han ikke har lest hva det faktisk står i kommuneloven.

Det siste er regulert av Kommunelovens paragraf 31a punkt 1, påpeker Havaas.

– Gir et signal

Han mener ordføreren legger føringer for møtelukkingen når det i innkallingen står «u.off.» bak sakene.

– En sak kan for det første ikke være «unntatt offentlighet». Når ordføreren skriver dette i innkallingen til formannskapet, gir han et signal til de øvrige politikerne om at det allerede er bestemt at saken skal lukkes. Jeg tolker det som at man ønsker å hoppe bukk over lovens krav om avstemning om møtelukkingen. Det kan også tolkes som at det ikke er rom for å stemme imot, sier Havaas.

Jeg tolker det som at man ønsker å hoppe bukk over lovens krav om avstemning om møtelukkingen.

– Blander begrepene

Han viser til at dette føyer seg inn i rekken av feil lovfortolkning på dette området i lokale kommuner.

– Dette har skjedd før i flere Lister-kommuner. Man blander begrepene «unntatt offentlighet» og «møteoffentlighet». Det er bare dokumenter som kan unntas offentlighet. Det reguleres av egne unntaksbestemmelser i Offentleglova. Møteoffentlighet er noe annet. Det reguleres av Kommuneloven - og må altså avgjøres fra sak til sak. Og det skal skje ved avstemning i det aktuelle møtet, sier Havaas.

Redaktøren vurderer å klage saken inn for Statsforvalteren dersom formannskapet ikke følger regelverket.

– Det er en klar forventning at både kommunedirektører, kommunale jurister og saksbehandlere - og ikke minst ledende politikere med ordførerne i spissen - nå setter seg inn i regelverket og etterlever det, avslutter Svein Morten Havaas.

Ordfører Jan Kristensen har følgende kommentar til redaktørens reaksjon på møtelukkingen.

– Det er organet som skal vedta dette, og det blir det også her.