Kommunal og distriktsdepartementet har oppnevnt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som settestatsforvalter i forbindelse med en dispensasjonssøknad fra LNF-formål i Lyngdal.

Bakgrunnen for saken er at Statsforvalteren i Agder har påklaget et vedtak der Lyngdal kommune har gitt dispensasjon fra landbruk-, natur og friluftsformål (LNF) og plankrav for oppføring av en enebolig med garasje, samt adkomstvei på Bjodland.

Statsforvalteren i Agder er inhabil til å behandle denne konkrete klagen, og har bedt departementet finne erstatter, noe de nå har gjort.