I forvaltningsutvalget ble det vedtatt at grunneieren må fjerne fettet som er smurt på grinder, gjerder og gjerdestolpe på eiendommen på Øyeheia. Det er satt en frist til 1. desember 2017 for å gjennomføre tiltaket. Ifølge forvaltningsutvalgets beslutning, er vedtaket fattet med hjemmel i friluftsloven § 40.

– Dersom fettet ikke er fjernet innen fristens utløp vil kommunen be politiet om hjelp til å få det fjernet, eller selv foreta fjerningen på eierens bekostning.

Det var i juli at en turgåer sendte klage om de tilgrisede gjerdene til Kvinesdal kommune. Det ble da vist til friluftsloven om sjikanøst stengsel, og kommunen ble bedt om å ta tak i problemet. Nå har de altså pålagt grunneieren å fjerne smørefettet.