Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil befolkningen i Farsund tynnes ut med 491 personer innen 2050. I Flekkefjord er det 634 færre innbyggere om 30 år, mens Hægebostad vil ha 121 færre og Kvinesdal 432.

foto

Lister-regionen vil altså oppleve en reduksjon i befolkningsvekst. Unntaket er Lyngdal, som derimot vil vokse med 807 personer - altså 7,8 prosent. Slik vil det se ut i fremtiden dersom man ikke lykkes bedre med tilflyttingstiltakene, ifølge prognosene.

foto

Eldrebølge

I 2050 vil andelen som er 70 år eller eldre være på 24,8 prosent i Farsund, ifølge prognosene. I Flekkefjord, Kvinesdal og Hægebostad vil prosenten eldre over 70 være på henholdsvis 25,8, 25,3 og 24,9, mot dagens rundt 14 prosent. I Lyngdal vil andelen ifølge prognosene være på 21,6 prosent.

Forventet levealder for kvinner i 2050 vil være 90,4 år. I 2020 var forventet levealder for kvinner 86 år. Gjennomsnittlig forventet levealder for menn er nå 82,8 år. I 2050 forventes det at levealderen for menn vil være 87,8 år.

Dobling av 80-åringer

I år 2020 var andelen eldre over 80 år på 4,9 prosent i Farsund. I 2050 forventes andelen over 80 år å være på 12,1 prosent. I Lyngdal er andelen over 80 år nå på 4 prosent. I 2050 forventes andelen å være på 10,5 prosent. I Flekkefjord, Kvinesdal og Hægebostad vil andelen i 2050 være på henholdsvis 14 prosent, 13,5 prosent og 12,1 prosent.

Dessuten vil forsørgerbrøken, beregnet som antallet eldre over 64 år relativt til antallet i alderen 20–65 år, det vil si personer i aldre der man ofte er ferdig med sin yrkesaktive periode relativt til personer i aldersgruppen der man typisk er i arbeid, doble seg fra 2020 til 2050.

Mens alle Lister-kommunene har en gjennomsnittlig årlig innenlands nettoflytting på rundt minus 40 personer, forventes den gjennomsnittlige årlige nettoinnvandringen å være tilsvarende med positivt fortegn.

Fire fremtidsscenario

En statistikk fra Telemarksforskning viser fire scenarier for folketallsutviklingen i Lister fram til 2040, når vi legger til grunn at den nasjonale veksten blir som i hovedalternativet til SSB fra 2020. Scenariet med nøytral attraktivitet har en nedgang i folketallet, fra 38.573 i 2020 til 37.650 i 2040.

foto
Antall innbyggere i Lister i ulike scenarier samt SSBs framskriving - nøytral attraktivitet. Foto: Telemarksforskning

Scenariet med historisk attraktivitet har litt større nedgang.

foto
Antall innbyggere i Lister i ulike scenarier samt SSBs framskriving - lav nasjonal vekst. Foto: Telemarksforskning

Scenariet med høy attraktivitet viser en vekst opp til 40.457 innbyggere i 2040.

foto
Antall innbyggere i Lister i ulike scenarier samt SSBs framskriving - høy nasjonal vekst. Foto: Telemarksforskning

– Det er altså potensial for å få befolkningsvekst i Lister, men da må regionen oppnå positiv attraktivitet for bosetting og næringsliv, sier Svein Vangen, daglig leder for Lister interkommunale politisk råd og Listersamarbeidet.

Det er altså potensial for å få befolkningsvekst i Lister, men da må regionen oppnå positiv attraktivitet for bosetting og næringsliv.

foto
Alderspyramide - Lister 2021 Foto: Telemarksforskning
foto
Alderspyramide - Lister 2040 Foto: Telemarksforskning

– Dramatisk

– Det er interessant å se hvordan alderspyramiden for Lister vil bli i årene fremover. I begynnelsen av perioden har Lister en alderssammensetning med noe høyere andel eldre, men en lavere andel innbyggere mellom 20 og 40 år. Situasjonen nærmere 2040 viser omfanget av eldrebølgen, sier Vangen.

foto
– Utviklingen av folketallet i Lister er dramatisk ved lav vekst de neste 30 årene. Til og med med normal vekst vil det bli en nedgang i innbyggere mellom 20 og 66 år, med mindre Lister oppnår høy attraktivitet, sier Svein Vangen. Foto: Cecilie Nilsen

– Utviklingen i folketallet viser at vi står ved et skille. Ut fra alle scenario vil folketallet i Lister-regionen falle i løpet av de neste årene. Utviklingen av folketallet i Lister er dramatisk ved lav vekst de neste 30 årene. Til og med med normal vekst vil det bli en nedgang i innbyggere mellom 20 og 66 år, med mindre Lister oppnår høy attraktivitet.

Utviklingen i folketallet viser at vi står ved et skille.