– I Agder har det nå være en ekstrem flomhendelse i vassdragene. Innmåling av flomvannstanden i vassdragene vil sikre kommunen et godt grunnlag for videre arealplanlegging, byggesaksbehandling, beredskap ved senere hendelse og være avgjørende for å gjøre gode flomutredninger i etterkant av hendelsen, skriver Norges vassdrags‐ og energidirektorat til kommunene i Agder.

NVE har målt inn vannstander ved flomtoppen i flere utløp.

– Fra media er vi kjent med at det er skader i flere områder på grunn av flom i mindre vassdrag og bekker. Vi oppfordrer derfor alle kommunene som ble ramma av flommen å registrere og måle inn vannstandsdata i områder der det har vært skader.

Dato og klokkeslett for høyeste vannstand, samt bildedokumentasjon, er viktig å systematisere, påpekes det.