Kvinesdalm kommune har henvendt seg til politiet for å høre om de har merknader til søknaden fra Flekkefjord bytelt om skjenkebevilling under årets Norway Rock på Øyesletta. Festivalen søker om bevilling for øl og vin fra klokken 15.00 11. juli til klokken 02.00 14. juli.

– Såfremt festivalens vakthold dimensjoneres omtrent som de siste år har politiet ingen merknader til søknaden, skriver politioverbetjent Jan Magne Olsen på Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor i svarbrevet.