Klokken 11:40 er det ifølge programmet Listersamarbeidets tur.

Etter lunsj skal følgende lokale saker behandles:

16/21 Regionplan Lister 2030. Endelig behandling og vedtak av plan og handlingsprogram etter høring.

17/21 Farsund kommune - reguleringsplan for landbasert fiskeoppdrett i Lundevågen – offentlig ettersyn.

18/21 Lindesnes og Lyngdal kommune - Detaljregulering ny E39 Mandal - Lyngdal øst – Oppstart av planarbeid.

Komplett saksliste finner du lengre nede.

Av smittevernhensyn, gjennomfører fylkesutvalget sitt møte via Teams.

Program for dagen:

Kl 09 Administrasjonsutvalget

Kl 10:30 Fylkesutvalget

Kl 10:30-12:30 Regionrådene - belysning av muligheter og utfordringer i Agders 4 regioner sett i sammenheng med pågående prosess med handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030. Innledning ved fylkesordfører Arne Thomassen. Kl 10:40 Setesdals regionråd Kl 11:00 Østre Agder regionråd Kl 11:20 Region Kristiansand Kl 11:40 Listersamarbeidet Kl 12:00 Spørsmål og avklaring Kl 12:30-13:15 Lunsj

Behandling av ordinære saker Kl 13:15. Fylkesutvalget fortsetter med behandling av ordinære saker.

Saksfremlegg:

Saksfremlegg, vedlegg og protokoller er tilgjengelig på møtekalenderen under «Dokumenter» og «Behandlinger» her: https://sru.agderfk.no//api/utvalg/200040/moter/471695/dokumenter/0

Saker til behandling:

10/21 Godkjenning av protokoll fra møte 19.01.2021

11/21 Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2021 - konsekvenser for Agder fylkeskommunes budsjett 2021

12/21 Kjøp av bussanleggstomt i Mandal

13/21 Søknad om tilskudd til T5-senteret Arendal 2021

14/21 Kirkens SOS i Agder - søknad om driftstilskudd 2021

15/21 Justering av ATP samarbeidsavtalen som følge av kommune og fylkes sammenslåinger og endring i kommuneloven.

16/21 Regionplan Lister 2030. Endelig behandling og vedtak av plan og handlingsprogram etter høring.

17/21 Farsund kommune - reguleringsplan for landbasert fiskeoppdrett i Lundevågen – offentlig ettersyn.

18/21 Lindesnes og Lyngdal kommune - Detaljregulering ny E39 Mandal - Lyngdal øst – Oppstart av planarbeid

19/21 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2022- 2027 - Vedtak om høring og offentlig ettersyn

20/21 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestfold og Telemark 2022-2027. – Vedtak om høring og offentlig ettersyn

21/21 Høring av revisjonsdokument med konsesjonssøknad Finsåvassdraget; søknad om utvidet slukeevne, Finså kraftverk i Sirdal kommune

22/21 Ett Agder - en fylkesblomst. Valg av ny fylkesblomst.

23/21 Samarbeids- og utviklingsavtaler med kommunene i Agder

24/21 Innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet

25/21 Innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings- opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet

26/21 Godkjenning av ungdommens fylkesutvalg 2021

27/21 Fratredelse av politiske verv

28/21 Suppleringsvalg - fylkesvalgstyret

29/21 Valg av varamedlem - styret for Agder kommunerevisjon IKS

Orienteringssaker

3/21 Melding om oppfølging av vedtak (FU-sak 152/20) vedr. veibruksavgif

4/21 Eventuelt 02.02.2021