Møtet ble streamet via kommunens kommune-tv-løsning.

Slik ser sakslisten ut:

PS-001/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

OS-001/2024 Orienteringer

OS-002/2024 Nullvisjonen Agder - Årsrapport 2023

OS-003/2024 NAV Lister - Årsrapport 2023

PS-002/2024 Endelig behandling av detaljreguleringsplan for Skomrak næringspark

PS-003/2024 Sluttbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for fritidsboliger og boliger gbnr 54/1 Bordvika

PS-004/2024 Vurdering av videre drift Kvås bofelleskap

PS-005/2024 Tilstandsrapport for barnehagevirksomheten i Lyngdal kommune 2023

PS-006/2024 Finansiell leasingavtale

PS-007/2024 Renovasjonsgebyr

PS-008/2024 Godkjenning av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

PS-009/2024 Planstrategi for Lyngdal kommune 2024-2027

PS-010/2024 Fylkesveg 460 Havsåsen, omlegging - forespørsel fra Agder Fylkeskommune om delfinansiering av prosjektet

PS-011/2024 Høring NOU 2023:29 Abort i Norge - Ny lov og bedre tjeneste

IP-001/2024 Interpellasjon fra Høyre - status og oppfølging av samarbeidsavtale mellom Lyngdal kommune og Kryvyi Rih

IP-002/2024 Interpellasjon fra Høyre - Vold og trusler mot kvinner

PS-012/2024 Referatsaker

RS-001/2024 Ungdomsrådet 26.02.24 - møteprotokoll

RS-002/2024 Referatsak - Initiativ om utredning av grensejustering - Byremo skolekrets i Lyngdal kommune

RS-003/2024 Lister Friluftsråd - Årsrapport 2023