Til info: Streamen var borte en periode, men skal nå være oppe og gå igjen.

Sakskart:

Referatsaker til orientering:

17/20 Juridisk betrakting vedr. valgbarhet til kontrollutvalget og lederens forslagsrett.

18/20 Notat - merknader til Farvannsavgift

19/20 Innspill til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse.

20/20 Vedtaksoppfølging 2020

Saker til behandling:

73/20 Åpen post

74/20 Anmodning fra Imdi om bosetting av flyktninger 2021

75/20 Utbyggingsvedtak -Garasje for løypemaskin på Knaben

76/20 Innføring av avgiftsordning på tobakksvarer

77/20 Anmodning fra kontrollutvalget om å velge nytt kontrollutvalg

78/20 Politiske verv - søknad om fritak

79/20 SFO reglement

80/20 Ny selskapsavtale 2020-2029 for konsesjonskraft IKS

81/20 Særutskrift fra kontrollutvalget vedrørende budsjett for kontrollarbeidet 2021.

82/20 Endring av budsjettskjema §5-4 og 5-5

83/20 Budsjettendringer 2020

84/20 Farvannsavgift

85/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Interpellasjoner:

11/20 Interpellasjon Kommunestyret

12/20 Interpellasjon Kommunestyret 16.12.2020 - Buheii vindkraft.

13/20 Interpellasjon kommunestyret 16.12.2020 - Kvinesdal voksenopplæring

Eventuelt