Viser til innlegget i Lister24 av Nina Føreland og Mikkel Petter Høiberg 11.11.23.

Leder av Norsk Kirurgforening John Christian Glent skriver i et innlegg for å avklare noen viktige begreper i de sykehusdebatter som nå foregår i ulike deler av landet: «Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde er ikke et sykehus, men et godt bemannet distriktsmedisinsk senter.»

I innlegget snakker organisasjonsdirektør Føreland og prosjektleder for planlagt kirurgi ved sykehuset i Flekkefjord Høiberg varmt om etablering av et senter for planlagt kirurgi. De presenterer det til og med som en styrking av sykehuset. Men unnlater samtidig å fortelle at den samme ledelsen parallelt jobber for en permanent nedleggelse akutt- og traumefunksjonene ved sykehuset, og at styret etter planen skal fatte beslutning om dette i styremøtet 13. desember.

De unnlater å fortelle at de med dette overkjører Stortinget.

De unnlater å fortelle at de med dette overkjører Stortinget.

De unnlater også å fortelle hvordan det planlagte senteret for elektiv kirurgi skal bemannes. Skal det bemannes med nye ortopedstillinger i Flekkefjord eller skal det baseres på innleid kompetanse fra sykehuset i Kristiansand? Hvis det er det første – hva slags rekrutteringsstrategi har man for å flere nye ortopeder til Flekkefjord når man ikke har lykkes med nyrekruttering til dagens ledige spesialiststillinger?

De unnlater å fortelle at foretaksledelsen konsekvent avviser alternative tilnærminger for å sikre rekruttering for å bevare akuttkirurgien.

Er det noe Aksjonsgruppen for Bevaring av Flekkefjord sykehus og Lister Næringsforening har vært opptatt av så er det å bidra til styrking av Flekkefjord sykehus gjennom en åpen dialog mellom alle parter, basert på tillit, og vi har derfor over tid ønsket å være en konstruktiv samarbeidspartner for foretaksledelsen.

Vårt utgangspunkt er at Stortinget har bestemt at sykehuset skal ha akutt- og traumefunksjoner. Hverken regjering, forvaltningen eller et statlige helseforetak har myndighet til å omgjøre et vedtak fattet av Stortinget. Det kan kun Stortinget selv gjøre.

Det er derfor oppsiktsvekkende at styret ikke gjør alt som er i deres makt for å levere et fremtidsrettet akuttkirurgi- og traumetilbud ved sykehuset i Flekkefjord, og bygge tillitt gjennom samarbeid med befolkning, næringsliv og kommuner. Vi er bekymret for helheten i utviklingen av Flekkefjord sykehus når man mangler fagfolk innenfor ortopedi, gynekologi og anestesi. Ortopeder sier opp pga misnøye med arbeidsforholdene. Mangel på gynekologer kan skape en situasjon hvor grupper av fødende kan bli bedt om å føde i Kristiansand er det blitt sagt. Hva slags rekrutteringsstrategi har foretaksledelsen for å rekruttere til disse viktige stillingene framover som må være besatt om Flekkefjord sykehus fortsatt skal være et sykehus?

Tynset sykehus har løst sine rekrutteringsutfordringer ved bruk av nordsjø-turnus. Etter at de tok i bruk denne modellen har de ikke hatt noen problemer med å rekruttere nødvendig helsepersonell (inkludert kirurger) – tvert imot kan de fortelle at de blir kontaktet av helsepersonell som ønsker å arbeide ved sykehuset. De bruker ikke eksterne vikarer, samtidig har sykefraværet falt. Modellen oppfyller krav til faglig forsvarlighet. Den er vurdert av Statens helsetilsyn og bygger på en særavtale med Den norske legeforening.

Vi har en klar forventning om at styret ved Sørlandet sykehus sørger for en gjenåpning av akutt- og traumetilbudet ved Flekkefjord sykehus, og at de ikke vedtar en permanent nedstenging på styremøtet 13. desember. Vi forventer at det tas nye og utradisjonelle valg for å lykkes med rekrutteringen og at alle tilgjengelige ressurser settes inn for å oppfylle Stortingets vedtak.

Vi forventer at foretaksledelsen ved Sørlandet sykehus realitetsvurderer bruk av nordsjø-turnus og andre relevante forslag for å styrke bemanningen ved Flekkefjord sykehus. Dersom vi ikke ser initiativ til dette, må kronikkforfatterne Høiberg og Føreland forklare hvordan mangelen på de nødvendige initiativene og abdiseringen i forsøket på å oppfylle Stortingets vedtak om å gi regionen et fullverdig akutt- og traumetilbud – ikke er å bygge ned Flekkefjord sykehus.

Lister Næringsforening

Hans Fr. Grøvan

Hans Jørgen Fedog

Heidi Nag Flikka

Aksjonskomiteen for Bevaring av Flekkefjord sykehus

Sigmund Kroslid