Buheii - har ikke naturen rettsvern?

Naturvernforbundet har fulgt arbeidet med tilførselsveien til Buheii
vindkraftverk fra rv 465 i Kvinesdal siden det startet i slutten av mars og har
reagert på den hensynsløsheten arbeidene har blitt gjennomført på mot
naturen og artsmangfold i det aktuelle området. Det er sammenfattet i en
anmeldelse for brudd på flere lover, en reaksjon vi sammen med Motvind
Norge og NOF- Vest-Agder har levert til politiet.

Arbeidene har imidlertid foregått på en slik måte at liv og helse har blitt satt i
fare. For kort tid tilbake skjedde to alvorlige uhell med store, tunge
anleggsmaskiner som veltet med operatørene inne i de flere titalls tunge
anleggsmaskinene med den følge at diesel / hydraulikkolje rant ut. Bare rent
flaks gjorde at ikke alvorlig personskade inntraff. Arbeidene utføres av firmaet
Risa.

At disse alvorlige ulykkene ikke umiddelbart ble meldt til Arbeidstilsynet og
forurensningsmyndighetene, er foruroligende. Særlig nå vi vet at en arbeider
ble drept i januar i år ved en arbeidsulykke i tilstøtende Sirdal med Tonstad
vindkraftverk.

Årsaken til ulykken i Kvinesdal må selvfølgelig avklares slik at ikke nye og
alvorligere ulykker inntreffer. Det er imidlertid nærliggende å tro at en
medvirkende årsak til ulykkene kan skyldes det tidspresset både eier – det
australske finansieringsselskapet Marquarie og operatører – Risa og Buheii
Vindkraft arbeider under for ferdigstillelse av anlegget innen 2021 for da å
komme inn under «el-sertifikatordningen», økonomisk millionstøtte finansiert
over nettleia du og jeg betaler.

Naturvernforbundet oppnådde etter påtrykk på Kvinesdal kommune at
Kystverket (rette forurensningsmyndighet for olje) vil undersøke om det er
tilført forurensning til grunnen, mens Arbeidstilsynet ikke vil foreta seg noe etter
det vi vet, til tross for at tilsynet også har en viktig, forebyggende oppgave.
Det foreligger også en ny anmeldelse av Risa for brudd på forurensningsloven
etter havariet med de to anleggsmaskinene ved Buheii. Anmeldelsen dreier seg
om utlekking av vesentlige mengder diesel / hydraulikkolje til naturen. Den er
levert av en privatperson. Når politiet har konkludert, vil det vise seg om
naturen har rettsvern i Norge. Men uansett utfall arbeider vi for at Norge skal
få en ordning som Sverige har med en egen miljødomstol. Den stoppet nylig to konsesjonsgitte vindkraftanlegg på Gotland fordi anleggene var planlagt 2 km
fra kongeørnlokaliteter. Ved Buheii har et kongeørnparet oppgitt hekkingen
fordi anleggsarbeid foregikk for nær reiret.

«Med lov skal landet vårt byggjast, og ikkje med ulov øydast», heter det i
Frostatingsloven. Store deler av dette vakre landet vårt ødes nå med
vindkraftanlegg, villmarka sprenges i stykker på Haramsøya, Øydfjellet,
Vardafjellet, Nord-Odal, Frøya, Kvinesdal osv. At naturen i Norge trenger et
langt bedre rettsvern, bør mange arbeide for.

Peder Johan Pedersen,

fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder

Les hele saken med abonnement