Eivind Husøy var ofte på talerstolen i forrige kommunestyreperiode og snakket om «kalde hjerter» i KrF som ikke ville prioritere barn og tidlig innsats. Når vi nå sier at vi vil bruke kommunale midler på kommunale oppgaver – tidlig innsats i stedet for vedlikehold på fylkesveg - blir det kalt «et spill for galleriet». Forstå det den som kan.

Det er mulig varaordføreren fra Ap har mer fakta i saken om utbedring av fylkesveg 460, Havsåsen enn hva jeg har, men Lyngdal KrF fattet sitt vedtak ut fra de sakspapirer som fulgte møteinnkallingen.

Den faglige vurderingen fra kommunedirektørens gav oss tre alternativer. Jeg siterer alternativ 1: «Lyngdal kommune vedtar at vi ikke skal bidra i prosjektet. Delstrekning 3 utbedres sannsynligvis og Lyngdal kommune har ingen kostnader ved dette. Dersom forprosjektet viser at kostnadsnivået blir over kr 30 millioner, må fylkestinget behandle saken på nytt og ta stilling til tilleggsbevilgning eller å la prosjektet utgå.»

Som vedlegg til saken lå også innkallingen til fylkestinget 12.12.23. Konklusjonen i denne saksframstillingen avsluttes med: «Uten en avtale med Lyngdal kommune er det kun delprosjekt 3 som kan bygges innenfor vedtatt ramme».

På dette grunnlag stemte Lyngdal KrF for forslaget fra Høyre som lød slik:

Lyngdal kommune bidrar ikke økonomisk i prosjektet med å delfinansiere omlegging av fv. 460 Havsåsen. Fylkestinget har vedtatt å bevilge 30 millioner. Beløpet er etter foreløpige beregninger tilstrekkelig til å sikre rasutsatt strekning - delstrekning 3. Dersom forprosjektet viser at kostnadsnivået blir over 30 millioner må fylkestinget behandle saken på nytt.

Begrunnelse: Lyngdal Høyre er svært positiv til at Agder fylkesting har bevilget midler til utbedring av fv. 460 forbi Havsåsen for å sikre skredutsatt området. Det er fylkeskommunens ansvar å utbedre fylkeskommunale veier. Delstrekning 3 er den rasutsatte strekning og bevilgningen fra fylkeskommunen er tilstrekkelig for å utbedre denne strekningen.

Reidun Bakken

Fung. gruppeleder i Lyngdal KrF