Vi trodde ledelsen ved Sørlandet sykehus var til å stole på. Vi trodde de ville følge Stortingets vedtak. Vi trodde de hadde felles interesse med befolkningen i Lister. Dessverre er det nå grundig dokumentert at vi tok feil.

Ledelsen og foretaksledelsen ved Sørlandet sykehus planlegger i høst å fatte endelig beslutning om nedleggelse av akutt- og traumefunksjonen ved Sørlandet sykehus – stikk i strid med Stortingets vedtak. Det kan vi ikke akseptere.

Etter mange måneders intenst arbeid, og kontakt med sykehusets ledelse, må vi konstatere at sykehusledelsen hverken har ønske, vilje eller evne til å gjennomføre Stortingets vedtak om at det skal være akutt- og traumetilbud i Flekkefjord. Stortingets beslutning er ikke et «la-oss-vente-og-se-hva-vi-får-til»-vedtak. Det er en marsjordre.

Men sykehusets ledelse har valgt å trenere heller enn å handle. Dette ble enda tydeligere etter vårt nylige møte med styreleder og administrerende direktør ved Sørlandet sykehus. En slik ledelse går det ikke an å ha tillit til.

Etter mange måneders intenst arbeid, og kontakt med sykehusets ledelse, må vi konstatere at sykehusledelsen hverken har ønske, vilje eller evne til å gjennomføre Stortingets vedtak om at det skal være akutt- og traumetilbud i Flekkefjord.

Sykehusets ansvar: Sørlandet sykehus har ikke lyktes med å rekruttere kirurger slik at akutt- og traumetilbudet i Flekkefjord kan driftes i tråd med Stortingets vedtak. Det er styret som har det øverste ansvaret for dette og som må se seg selv i speilet.

Med en slik mangel på resultater, bør man kunne forvente mer ydmykhet og vilje til å reelt vurdere konstruktive innspill. Tvert imot motarbeider foretaksledelse forslag som kommer opp. Nå har det utviklet seg en dyp mistillit i befolkningen, kommunen og næringslivet mot ledelsen ved Sørlandet sykehus.

Et eksempel er i diskusjonen om mulig innføring av nordsjøturnus. Der har foretaksledelsen både i NRK og på folkemøte i Flekkefjord gjemt seg bak påståtte krav fra Helsetilsynet, som det viser seg ikke finnes. Modellen brukes med stor suksess ved Tynset sykehus, og ivaretar både rekrutteringsbehovene og kravene til faglig forsvarlighet. Modellen er vurdert av Statens helsetilsyn og fundert på en særavtale med Den norske legeforening. Konfrontert med faktum tilpasser de argumentasjonen.

Tilgang på helsepersonell og rekruttering av riktig kompetanse er problemstillinger der sykehusene trenger fleksibilitet og nye løsninger. Det er avgjørende for å sikre pasientene et faglig godt og likeverdig helsetilbud, ifølge Helsepersonell-kommisjonens rapport om fremtidig tilgang på helsepersonell. Den realiteten må også Sørlandet sykehuset ta inn over seg. Man må være reelt villige til å tenke nytt og vurdere alternative strategier for rekruttering og organisering av tjenestene.

Flere muligheter finnes: Vi har respekt for at situasjonen er utfordrende. Nettopp derfor ønsker vi å bistå. Næringsforeningen i Lister, kommunene og Aksjonsgruppen for Flekkefjord sykehus har spilt inn en rekke konkrete forslag for å bistå sykehuset i rekruttering av kirurger. Vi opplever at disse er avvist og/eller ikke fulgt opp på troverdig vis.

Vi vil særlig løfte frem tre konkrete forslag:

*** Innføring av «Nordsjøturnus» etter modell fra Tynset sykehus. Da Tynset innførte nordsjøturnus med fast ansatte leger la de grunnlaget for stabil bemanning og god rekruttering, også for andre helepersonellgrupper. Legene har mer konsentrert arbeidstid og lengre friperioder, 12 dager på og 23 dager av. Den faglige kvaliteten er ivaretatt.

*** Utvikle modell for nettverkssamarbeid. Helse Sør-Øst må utrede og pilotere nettverkssamarbeid som en modell for å sikre rekruttering til Flekkefjord og andre lokalsykehus. Helse Sør-Øst bruker i dag om lag én milliard kroner hvert år bare på vikarer. Et nettverskssamarbeid kan redusere en slik ineffektiv bruk av fellesskapets ressurser.

*** Bistand med bruk av rekrutteringsbyrå med systematisk oppfølging av aktuelle kandidater.

Beslutningen må utsettes: Vi forventer at styret ved Sørlandet sykehus nå tar en mer konstruktiv og nytenkende rolle i å sørge for at Stortingets vedtak oppfylles. Vi har i brev til styret bedt om snarlig tilbakemelding på flere punkter:

* Hvilke nye grep vil styret ta for at Sørlandet sykehus lykkes med å oppfylle Stortingets vedtak om at det skal være akutt- og traumekirurgi ved Flekkefjord sykehus?

* Vi har bedt om styrets vurdering for egnetheten av Nordsjøturnus ved Flekkefjord sykehus.

* Hva vil styret gjøre for å gjenopprette tilliten til ledelse og drift av sykehuset?

* Er styret fornøyd med ledelsens arbeid med utvikling og etablering av nettverksmodeller for rekruttering av kirurger og andre legespesialister ved Flekkefjord og andre lokalsykehus? Vil styret sørge for en helhetlig utvikling av en nettverksmodell for å løse fremtidens rekrutteringsutfordringer?

Pasienter og pårørende skal møtes med åpenhet, respekt og medvirkning av helsetjenesten. Det fremgår tydelig av oppdragsbrevet til de regionale helseforetakene. De samme kriteriene må gjelde for foretakets møte med befolkningen, kommuner og næringsliv. Ledelsen har et særskilt ansvar for å opptre løsningsorientert, ryddig og velvillig.

Det er for mye som står på spill til at en endelig beslutning kan forhastes. Det står om liv og helse for lokalbefolkningen i Flekkefjord og omegn, og da er nåværende plan fra styret og foretaksledelsen rett og slett uforsvarlig.

For at ledelsen skal kunne utrede nye modeller og ta våre innspill på alvor, forventer vi derfor en utsettelse av prosessen med å endelig avgjøre skjebnen til akuttkirurgi og traume ved Flekkefjord sykehus.

Hans Jørgen Fedog, konsernsjef i Green Yard Group

Heidi Nag Flikka, adm. banksjef Flekkefjord Sparebank

Hans Fredrik Grøvan, leder for Lister Næringsforening

Sigmund Kroslid, leder for Aksjonskomiteen for bevaring av Flekkefjord sykehus