Da Høyre styrte landet gjorde vi mye for å modernisere politiet. Det viktigste tiltaket var en kraftig økning i antall politifolk. Høyre vil fortsette satsingen med flere politifolk i politidistriktene.

Før valget i 2021 gikk Senterpartiet høyt på banen med omfattende planer for politiet. Et av løftene var å øke politibemanningen i distriktene opp mot to politifolk per 1.000 innbyggere i hvert enkelt av de tolv politidistriktene i Norge.

Fasit etter to år med Senterpartiet ved makten er at det blir færre politifolk i Norge. Siden september 2021 har det blitt nærmere 170 færre politifolk i distriktene.

Fasit etter to år med Senterpartiet ved makten er at det blir færre politifolk i Norge.

I løpet av åtte år med Høyre ved makten ble det 2500 flere operative politifolk i Norge. Høyre ønsker å fortsette satsingen på å øke politidekningen. Høyre vil bruke to av tre nye politikroner på mer politi i distriktene.

Vi vil ikke bruke pengene på å opprette nye politikontorer – de skal gå til personell og utstyr.

Det eneste av politiløftene Senterpartiet har holdt, er at de vil skru politi-Norge tilbake i tid ved å åpne nye tjenestesteder. I stedet for å bruke ressursene på operativt personell, prioriterer Senterpartiet husleie, kopimaskiner og symbolpolitikk. Det svekker beredskapen, og går hardest utover distriktene.

Vår fremste prioritet er å sikre innbyggernes trygghet. Kriminalitetsbildet har endret seg de siste årene. En stadig større del av kriminaliteten skjer på internett. De kriminelle har blitt mer profesjonelle. I byene rapporterer politiet om økning i ungdomskriminaliteten.

En viktig ting vi gjorde for å møte denne utviklingen, var å bygge opp spesialiserte fagmiljøer. Det er nødvendig for å etterforske alvorlig og komplisert kriminalitet som for eksempel overgrep på internett. For å møte slike kompliserte kriminalitetsformer, må vi ha nok politifolk med riktig kompetanse. Det inkluderer også sivilt ansatte med for eksempel IT-kompetanse og politijurister til å lede etterforskningen og føre saker for domstolene.

I stedet for å bruke ressursene på mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse, prioriterer Senterpartiet kostbar symbolpolitikk. Det svekker politiberedskapen i hele landet.

Senterpartiet bør lytte til lokale politiledere som slår alarm om budsjettsituasjonen. Det hjelper ikke å skryte av det Senterpartiet kaller en «historisk økning» i revidert nasjonalbudsjett, når politiet over hele landet forbereder seg på nedbemanning.

Realiteten er at etter revidert nasjonalbudsjett har Høyre foreslått like mye penger til politiet som regjeringen, men med én viktig forskjell: pengene Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal bruke på kontorer, foreslår vi å bruke på flere politifolk i distriktene.

Sveinung Stensland,

Høyres justispolitiske talsperson