Visit Sørlandet er talerøret for reiselivsnæringen i Agder. For oss er det viktig å synliggjøre hva reiselivet betyr for oss som bor i landsdelen slik at flere kan ta eierskap og stolthet i arbeidet som gjøres.

Vår primære oppgave er å få tilreisende til å besøke landsdelen, men for å gjøre det er vi avhengige av at næringen blir satset og heiet på, får forutsigbare rammevilkår, blir verdsatt og sist, men ikke minst, at næringen blir forstått, hørt og anerkjent.

Reiselivet i Agder sysselsetter 10 300 ansatte (SSB 2018) hvorav overnatting og servering står for 5 300, persontransport 3 000 og kultur og underholdning 2 000. For å dra det enda lenger ned kan man se på Kristiansand kommune som har 4 066 sysselsatte i reiselivsnæringen. Dette betyr at reiselivet gir kommunale inntekter fra personskatt fra sysselsatte i Kristiansand på hele 138,7 millioner kroner i året. Til sammenligning bidrar prosessindustrien med 73,9 millioner, mens næringsmiddelindustrien 39,3 millioner kroner i skatteinntekter til kommunen.

Visit Sørlandet jobber i sin markedsføring for Sørlandet med helårsturisme og jobber lokalt med å forankre hvorfor dette er viktig. I 2024 blir Arendal og Kristiansand kommuner sertifisert bærekraftig reisemål og det handler blant annet om klima og miljø, men kanskje viktigst av alt, økonomisk bærekraft.

Sørlandet skal ha en innovativ tilnærming til bærekraft, og Visit Sørlandet ønsker å bidra til at bedriftene kan tilby bærekraftige opplevelser med god inntjening som kommer samfunnet til gode og tydelig koble bærekraft sammen med lønnsomhet da det skal være lønnsomt å drive bærekraftig i et bredt perspektiv. Tilbakemelding vi får i spørreundersøkelser hos bedriftene er at uten økonomisk bærekraft har man begrenset handlingsrom til å arbeide med klima og miljøhensyn som for eksempel miljøsertifisering internt hos bedriftene. Dermed er det en ekstrem viktig faktor for reiselivet at det jobbes strategisk med helårsturisme og finne måter å løse dette på, både for bedriftene og ikke minst for en større forutsigbarhet for de ansatte.

Ifølge NHO har all næringsliv samlet 16,3% lønnskostnad av totale driftskostnader. Reiselivet er en næring som har behov for mange ansatte og lønnskostnadene utgjør dermed en større andel av de totale driftskostnadene enn i andre næringer. Overnatting og servering har mer enn dobbelt så høy andel utgifter til lønn enn landsgjennomsnittet som er på 16,3%. For denne næringen går hele 4 av 10 utgiftskroner direkte til lønn.

Reiselivet er for mange unge inngangsporten i arbeidslivet og i 2023 var antall sysselsatte unge mellom 15-24 år 13% totalt i næringslivet hvorav i overnatting og servering var dette tallet 38%.

De fleste innbyggerne i Agder benytter seg av reiselivsnæringen i en eller annen form nesten hver eneste dag. Det kan være transport, lokal juice på butikken, et restaurantbesøk, deltakelse på konferanse, konserter, teater osv. Det tatt i betraktning er det ordtak som sier; “et godt sted å bo er et godt sted å besøke ”. En attraktiv by derimot stilles det krav til i form av en bredde kvaliteter.

En by oppleves attraktiv ved at en rekke elementer som appellerer både til fastboende og besøkende er i balanse. Det er kulturliv som har tilbud som teater, museer, gallerier, musikkscener og et pulserende natteliv som skaper en rik og kulturell atmosfære. Kultur sammen med historiske steder og unik arkitektur er med å sette et særpreg på en by. Andre elementer og kvaliteter er parker, elvebredder og grønne områder, effektivt transportsystem, dynamisk næringsliv som tiltrekker fagfolk og en sterk utdanningsinstitusjon. Sist, men ikke minst, har man det kulinariske aspektet og utelivet. Mat og drikke i ulike former og varianter i ulike settinger og tempo er med å sette preg på steder og byer og er en essensiell del for attraktivitet, sjarm og særpreg. Alt dette i kombinasjon skaper en by som ikke bare er attraktiv å besøke, men også et ettertraktet sted å kalle hjem.

Det er viktig at næringen får mulighet og rom til å satse

Verdiskapningen på Sørlandet økte med 24% fra 2019 til 2022 og dette bunner ut i ringvirkninger som står seg nå og i framtiden. Bare de siste årene har Agder hatt en økning i verdiskapning på 2,3 milliarder kroner som tilsvarer 107% vekst. I bunn og grunn er det et faktum at uten reiselivsbransjen står en rekke mennesker uten jobb, en by og et tettsted står uten spisesteder, turområder, attraksjoner og annen rekreasjon som du og jeg trenger i hverdagen for å trives og leve et godt liv. Det er viktig at næringen får mulighet og rom til å satse, at reiselivet blir anerkjent som en attraktiv og viktig næring som har en stemme i samfunnsdebatten. Og til slutt at vi som bor i landsdelen er gode ambassadører og stolte innbyggere som snakker opp alt det flotte vi har rundt oss.

Ida Grødum, Visit Sørlandet