For at vi skal kunne spise mer norsk mat må vi gjøre bondeyrket attraktivt og produktivt. Regjeringen har nylig lagt fram en offensiv plan for økt selvforsyning av landbruksvarer og tetting av inntektsgap mellom bønder og andre grupper i samfunnet (Meld St 11)

Usikre tider i verden understreker betydningen av å satse på norsk landbruk og matproduksjon. Matberedskapen er en sentral del av totalberedskapen og økt selvforsyning er et viktig element i den samla satsingen på matberedskap.

Usikre tider i verden understreker betydningen av å satse på norsk landbruk og matproduksjon.

Regjeringen foreslår her å innføre en forpliktende og tidfestet opptrappingsplan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Denne skal sikre økte inntektsmuligheter for bonden, basert på et tallgrunnlag som bonden skal kjenne seg igjen i. Regjeringens opptrapping av inntektsmulighetene har ført til to gode jordbruksoppgjør der budsjettoverføringene over jordbruksavtalen økt fra 17,5 til 27 milliarder kroner. Regjeringen foreslår en opptrappingsperiode på 6 år, fra 2021 til 2027slik at likestilling med sammenligningsgruppa nås innen 2027.

Det er og en tydelig strategi for å øke norsk selvforsyning til 50 prosent i meldinga.

For å øke etterspørselen etter norsk mat vil konkurransekraften til norske jordbruksprodukter forbedres, slik at forbrukere kan velge norske produkter når de handler mat i butikken. Det krever at vi også må øke produksjonen slik at etterspørselen dekkes. Tiltakene er offensive; det offentlige skal i sine anskaffelser legge vekt på norsk mat, det skal iverksettes tiltak for bedre utnyttelse av arealene og det skal legges til rette for mer beitebruk.

Potet og grøntproduksjonen skal styrkes og det legges fram et veikart for næringsmiddelindustrien for å sikre konkurransekraft.

Så, ja takk til mer norsk mat og inntektsutjevning for bøndene.

Kari Henriksen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet.