Hva er bygdas behov for kirke? Det er et spørsmål som menighetsrådet i Lista sokn arbeider med. Rådet er valgt av folket i en folkekirke, Den norske kirke. Den har som mål og hensikt å nå ut til folket med evangeliet i ord og handling, ifølge «Håndbok for menighetsråd …..».

Hva er bygdas behov for kirke?

Menighetsrådet for Lista sokn er nå i en prosess der det arbeides med å lage en plan for de kommende fire år. Man ønsker å være en byggende menighet. Én sak er hva man fra toppen i organisasjonen vil satse på, men rådet ønsker å spørre om hva folket ønsker fra kirka. Lista menighet har over 4.000 medlemmer. Mange sier dermed at kirka er oss og slik ønsker vi det skal være.

Hvilke typer engasjement ønsker menigheten seg?

Spørsmålene blir da hvilke aktiviteter skal skje i soknet utover gudstjenester, dåp, konfirmasjon, gravferd og vigsler. Hvordan ønskes disse?

I januar var menighetsrådet på utvidet helgesamling. Da var intensjonen å legge hovedføringer for hva rådet ønsker. Noen overordna områder ble formulert som angir retninga for strategien:

· Lista menighet skal være «Et sted der folk samles og trives.»

· Gudstjenesten er «navet» i menigheten.

Målet er

a) halvere gjennomsnittsalderen

b) doble antall deltakere

· Mangfold og bredde i tilbudet som gjør at vi møter behovet til forskjellige grupper.

a) særlig fokus på ungdom

b) kirka som kulturbærer innenfor musikk og bilder

De ansatte som videre er med i planleggingen diakon, trosopplærer, organist og sokneprest.

Det neste steget i planlegginga er temakvelder, - onsdag den 3. april i Framtidsbygget i Vestbygda og onsdag den 10. april i Langhuset i Vanse. Der vil sokneprest, ansatte og menighetsrådet være til stede og møte folket. Kom og bli med på å bygge vår menighet, er utfordringa. Agendaen er «Hvordan skal Lista menighet vokse inn i himmelen?»

Etter gudstjenesten i Vestbygda kapell den 21. april blir det menighetsmøte (tidligere kalt årsmøte). Da samler vi opp tankene fra de tidligere treffene. Der dannes grunnlaget for arbeidet videre.

Få med deg venner og venners venner. Vi forsøker å være kreative sammen.

Matservering følger. Håper vi ser deg.

For arbeidsutvalget i Lista menighet,

Liv Torunn Stave