I mai kommer regjeringens forslag til et nytt kommunalt inntektssystem. Fagforbundet forventer det vil gi en mer rettferdig fordeling og ivareta alle kommuner bedre enn det gjør i dag.

Kommunene gjør det mulig å ha trygge barnehager og skoler, at vi alle får helsehjelp og en god eldreomsorg. De ivaretar oss ved brann, gir oss rent vann og bygger veier som knytter oss sammen. Kommunene er den sentrale leverandøren av velferdstjenester, infrastruktur og lokal utvikling. Og de trenger tilstrekkelig med ressurser for å kunne gjøre det også i framtida.

Målet med inntektssystemet og fordelinga av penger mellom kommunene er å sikre likeverdige tjenester i hele landet. I 2024 fordeles om lag 412 milliarder kroner. Dette er frie inntekter som kommunene bruker til å nå egne mål, og målene Stortinget har bestemt at de skal nå. Systemet skal utjevne forskjeller i kommunenes inntekter og utgifter, men vi ser at skattesvake kommuner har hatt lavere vekst i frie inntekter per innbygger og at mindre kommuner har hatt betydelig lavere vekst.

Skattesvake og mindre kommuner har også større utfordringer og økte kostnader med endringen i demografien, med en større andel aldrende innbyggere og store levekårsutfordringer enn andre. Med lavere vekst i frie inntekter per innbygger blir det enda mer utfordrende å levere de samme kommunale tjenestene og skape et godt velferdstilbud til innbyggerne.

Fagforbundet har over 200 000 medlemmer i kommunal sektor. Det er avgjørende for våre medlemmer både som arbeidstakere og innbyggere at det er en rettferdig økonomisk fordeling som ivaretar alle kommuner. Fagforbundet mener at inntektssystemet i større grad enn i dag, må bidra til å nå målet om likeverdige tjenester i hele landet, heller enn å forsterke forskjeller.

Fagforbundet mener at inntektssystemet i større grad enn i dag, må bidra til å nå målet om likeverdige tjenester i hele landet, heller enn å forsterke forskjeller.

Vi forventer derfor at Regjeringas forslag gir høyere vekst til kommunene som har hatt lavere vekst over tid. Det trengs en sterkere skatteutjevning mellom skattesterke og skattesvake kommuner og rammetilskuddet må i større grad kompensere kommuner med større levekårsutfordringer.

Det vil bidra til å redusere inntektsulikheter mellom folk da de vil få bedre tilgang til kommunale tjenester. Forskning viser at redusert ulikhet bidrar til økonomisk vekst, bedre helse og mer tillit. Økte midler til mindre kommuner i distriktene kan også gi økt sysselsetting. Viktig for den enkelte, men også for samfunnet gjennom nye skatteinntekter.

Kommuneøkonomi har stor innvirkning på hvilket Norge vi vil få i framtida. For alle oss som lever og bor i en kommune er det en stor trygghet å vite at vi har en jobb å gå til, en skole for barna våre og noen som tar vare på oss når vi blir eldre. For mange av våre medlemmer som jobber ute i tjenestene trengs det større trygghet i at de får nok ressurser til å gjøre jobben sin på best mulig måte. Fagforbundet mener vi trenger et mer rettferdig inntektssystem, fordi vi trenger et Kommune-Norge med mindre forskjeller.

Mette Nord, leder i Fagforbundet