Det lyktes verdens land å underskrive en avtale om natur og artsmangfold i Montreal. Det er imponerende av nær 200 land! Som klima- og miljøminister Barth Eide er vi lette og glade for det. Vi forventer nå at innsatsen for å verne og beskytte natur i Norge blir vesentlig styrket i årene framover både av dagens og framtidige regjeringer, og at det også omfatter en vesentlig økning i tilskudd til naturvern  og restaurering av natur i framtidige statsbudsjett .

 Vi har med glede registrert at Barth Eide nå snakker om naturvern, artsmangfold og klima som en og samme viktige sak. Det er noe nytt og gledelig fra regjeringens representant. Natur, artsmangfold og klima er en og samme sak, og tiltak for å stoppe klimaproblemene må heretter bli vurdert og løst sammen med å stoppe ødeleggelse av natur og tap av artsmangfold.

Den viktigst miljøloven vår, er plan og bygningsloven fordi  det daglig fattes vedtak rundt om i landets kommuner med store konsekvenser for nettopp natur og artsmangfold. Gjennom bestemmelser kan kommunene også ta framtidsrettede grep for å dempe forbruket av energi og ressurser. Dessverre ser vi igjen og igjen at det kommunale selvstyret svikter naturen når lokalpolitikerne blir utfordret av økonomiske interesser til eiendomsutviklere og næringsaktører. I den seneste tiden har vi som eksempel registrert at ordførere og næringsinteresser går sterkt i rette med statsforvalteren når denne har innsigelser mot kommunenes omfattende planer for nedbygging av natur. Regjeringen bør derfor tilbakefører den makt fylkesmannen tidligere hadde over kommunenes arealplaner gjennom bruk av innsigelser når verdifull natur ble truet med nedbygging.

Regjeringen oppfordres til at naturavtalen fra Montreal nå får en statlig initiert oppfølging i kommunene. I så måte kan det landsomfattende prosjektet «Lokal agenda 21»  som kom som et direkte resultat av  rapporten «Vår felles framtid» fra Rio i 1987, være et eksempel til etterfølgelse. Regjeringen oppfordres på samme måte til å skape engasjement og deltakelse i landets kommuner for et lokalt naturløft. En måte kan da være å etablere lokale fora bestående av politikere, representanter for næringsliv og frivillige organisasjoner som et rådgivende organ, men som også blir gitt reell innflytelse på kommunenes miljøpolitikk. De globale miljøproblemene er i dag så overhengende at det krever en snuoperasjon med felles løft lokalt gjennom et nasjonalt initiert prosjekt.

Peder Johan Pedersen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder.