I løpet av mine fire år som fylkesordfører har jeg hatt gleden av å være en del av en spennende reise mot å skape sterke og inkluderende lokalsamfunn her i vårt fylke. Det har vært en tid med utfordringer og triumfer, og jeg er takknemlig for muligheten til å tjenestegjøre og arbeide for dere, våre kjære innbyggere.

For å skape gode lokalsamfunn har vi satt to viktige mål i fokus: Å fremme økonomisk vekst gjennom samarbeid med næringslivet og å styrke møteplassene i vårt fylke. Disse målene er nøkkelen til en bærekraftig fremtid for oss alle.

Først og fremst er økonomisk vekst avgjørende for vårt fylkes utvikling. Det har vært en sentral del av vår politikk å jobbe tett sammen med næringslivet for å legge til rette for investeringer, skape arbeidsplasser og stimulere til økonomisk vekst. Dette har ført til en sterkere og mer levedyktig økonomi som gir våre innbyggere flere muligheter og bedre levekår.

Vi har også vært opptatt av å styrke våre møteplasser. Disse stedene er mer enn bare fysiske lokaler; de er hjertet av våre lokalsamfunn. Møteplasser gir folk muligheten til å dyrke sine interesser, dele opplevelser og engasjere seg i frivillig arbeid. De gir tilhørighet og skaper en atmosfære av trygghet og trivsel.

Når det gjelder kollektivtransportens som er nok en ting som er svært viktig for regionene her på Agder og AKT-svipp, har vi forstått viktigheten av å forbedre tilgjengeligheten, spesielt for de som bor i distriktene. Vi har jobbet for å utvide rutenettverket og forbedre tjenestene for å gjøre kollektivtransporten til et levedyktig alternativ for våre innbyggere. Dette har vært en integrert del av vår innsats for å styrke møteplassene i vårt fylke.

Når det gjelder den nye veien mellom Mandal og Flekkefjord, har vi vært skuffet over mangelen på fremgang fra venstresiden. Høyre har vært sterke talsmenn for investeringer i infrastrukturprosjekter som vil forbedre veiene våre og knytte våre lokalsamfunn tettere sammen. Vi mener at gode veier er en forutsetning for økonomisk vekst og et bedre samfunn for alle.

Som fylkesordfører er mitt løfte at hvis jeg blir gjenvalgt, vil jeg fortsette å arbeide for å skape sterke lokalsamfunn. Jeg vil jobbe for å bygge videre på de tiltakene vi har satt i gang for å fremme økonomisk vekst og styrke møteplassene våre. Jeg vil også arbeide for å forbedre kollektivtransporten og infrastrukturen i vårt fylke, slik at vi kan fortsette å knytte våre lokalsamfunn sammen og skape en bedre fremtid for oss alle.

Arne Thomassen

Fylkesordfører Agder