Det vises til leserinnlegg fra Jørvart Jørgensen, 13.02.23, på Lister24.no

Brannvesenet Sør IKS er godt kjent med systemet for donering av biler og materiell til Ukraina. Senest i oktober 2022 ble flere sett med hydraulisk frigjøringsverktøy samt en god del verneutstyr sendt med en kolonne til Ukraina. Hydraulisk frigjøringsverktøy er høyt ønsket i området, hovedsakelig for bruk ved redning i sammenraste bygninger. For oss var dette verktøy som ikke møtte våre krav til sertifisering og ytelse, men som fremdeles hadde en stor bruksverdi for andre.

Når det gjelder brannbilen vi nå har avhendet, har denne betydelige kapasitetsbegrensninger og såpass mange mangler i forhold til det formålet den skal tjene. Det er av tungtveiende grunner den tas ut av tjeneste hos oss, og vi har vurdert at den vil gi et meget begrenset bidrag i forhold til formålet.

Brannvesenet Sør IKS skal senere i 2023 bytte ut tre tankbiler. I den sammenheng vil eierne, ved styret, bli forelagt en sak vedrørende disposisjon av de tankbiler som tar ut av drift. Via kontakt i organisasjonen som organiserer transport av brannbiler og ambulanser (NUBAS) til de krigsherjede områdene er vi kjent med at tankbiler står høyt på ønskelisten fra våre kollegaer i Ukraina. Når det gjelder disse bilene, vet vi at de kan utgjøre et bidrag og bety en forskjell.

Avslutningsvis vil jeg takke for engasjementet til Jørgensen. Jeg kan forsikre om at Brannvesenet Sør IKS deler Jørgensens gode intensjoner. Samtidig er vi opptatt av at de bidrag vi yter kommer til nytte utgjør en reell forskjell for mottaker.

Med vennlig hilsen

Knut Berg Bentsen

Brannsjef Brannvesenet Sør IKS