I et hemmelig møte i Lyngdal formannskap 26. januar ble det vedtatt at en enorm vindturbin på 300 m skulle utredes. Til Lyngdal Avis sier utbygger Harald Dirdal at testperioden vil vare 2-3 år og etterpå vil den bli stående der som en driftsturbin i hele turbinenes levetid. Utbyggere anslår levetiden på 25-30 år. Det virker usannsynlig at det bare blir satt opp en turbin, da turbinen må knyttes opp mot det sentrale strømnettet. Dette er anslått til en kostnad på minst 100 millioner. Det er derfor mulig eller sannsynlig at det finnes en hemmelig plan.  Argumentet der vil bli at når det først står en turbin, må vi få lov til å sette opp flere senere. Dette er tilsvarende det Lista Vindkraftverk nå i praksis sier; området er jo allerede ødelagt så da må vi få lov til å sette opp mange nye turbiner.

Bare denne ene turbinen vil påvirke livskvaliteten til naboene i et svært stort område i en hel generasjon.

I 2019 sa Lyngdal kommunestyre et enstemmig nei til utbygging av landbaser vindkraft med følgende begrunnelse:

«Lyngdal kommunestyre erkjenner at vi og fremtidige generasjoner har behov for elektrisitet, men mener at landbasert vindkraft har for mange negative konsekvenser. Kort oppsummert: Støy, landskapsbilde, naturinngrep, biologisk mangfold, fugle- og dyreliv, og bruksbegrensninger på store arealer. I tillegg til de direkte konsekvenser vindparker får på områdene som bygges ut, så vil tilgrensende områder også få en negativ utvikling ved verdifall og mindre attraktivitet.»

Erfaringene fra utbyggingen av andre vindkraftverk i Norge, viser at dette var et godt og framsynt vedtak. Vi håper derfor at Lyngdal Kommunestyre fremdeles står ved dette vedtaket.

Ny Energi 2 AS har ikke oppgitt turbinleverandør, så det er derfor ikke kjent hvor mye støy denne turbinen vil slippe ut.  Men turbinen vil bli dobbel så høy og med en effekt som er 4-5 ganger større enn de som nylig er satte opp i Tysvær og på Vardafjell. Det vil gi en kraftig økning i støynivået. I for eksempel Tysvær er støyen og helseplagene alvorlige hele 3 km fra turbinene. Så er det slik at kunnskap om støyutbredelse i norsk fjellterreng er svært begrenset. Det er først når turbinen har fått konsesjon og satt opp at støy-og helseproblemene blir kjent. Da er det for sent.

 Den plagsomme støyen opplevelse både inne og ute, og naboer har vanskelig med å få sove, og våkner om natta. Støyen høres om som et fly som aldri lander, og blir trøtt og uopplagt på jobb. Andre opplever hjertebank og høy puls, gjentatte migreneanfall, plager i bihulen og hodeverk Ref også til denne artikkelen. https://motvind.org/nve-ma-rydde-opp-i-tysvaer/

En svenskstudie viste at eiendomsverdien i snitt falt med 19-23 % inntil 2 km fra vindkraftverk og eiendomsverdiene ble signifikant påvirket opptil 8 km fra vind-turbinene. I Norge er det eksempler på at eiendomsverdien har blitt redusert med opptil 40%. Mer enn 225 fritidsboliger og vanlige hus vil bli liggende innenfor 2 km grensen fra vindturbinen.

Med hilsen

Tove Rasmussen

Leder Motvind Sørvest

Bjarne Jensen

Medlem Motvind Sørvest