Det er prisverdig at Lister på lederplass har fokus på eldreomsorg og bemanning.

En av de største utfordringene i pleie- og omsorgssektoren er at det er for få folk på jobb. Det handler både om budsjettrammer, om å utdanne og rekruttere, og ikke minst: å beholde de som i dag jobber i pleie- og omsorgssektoren.

Sykehjemsansatte gjør en formidabel innsats, med alt for knappe ressurser. Ansatte forteller at de gruer seg for å gå på jobb fordi de ser at de ikke strekker til. At de ikke kan gi en god nok omsorg til beboerne.

I denne situasjonen er det ikke nok å snakke om å utdanne og rekruttere flere.

I denne situasjonen er det ikke nok å snakke om å utdanne og rekruttere flere. De nyutdannede ønsker seg dessverre ikke til de kommunale omsorgstjenester.

Vi må gjøre sykehjem og øvrige pleie- og omsorgstjenester til attraktive arbeidsplasser med god bemanning, gode lønnsbetingelser og et godt arbeidsmiljø. Når hver femte sykepleier slutter i yrket før det er gått ti år viser det at vi ikke lykkes godt nok i dag.

NOVA peker i rapporten «En utvikling som må snus. Bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleien» på økt bemanning, så tjenestene kan gjøres mer fleksible slik at de kan håndtere uforutsette situasjoner. Pandemien førte eksempelvis til at grupper av personell måtte bli hjemme fordi de var smittet eller i karantene. Med mer stabil bemanning blir det ofte et bedre arbeidsmiljø.

Bemanning må ta høyde for forventet fravær, så man kan legge til grunn en realistisk planlegging. Bemanningsplaner er i for stor grad for optimistiske, og tar ikke hensyn til sykefravær og annen avgang fra stillinger.

Svaret på dette er opplagt: Tilstrekkelig, stabil og kompetent grunnbemanning. Vi kan ikke basere driften på overtid, deltidsstillinger, ekstravakter og vikarbyråer.

Fagforbundet i Oslo gir et svært relevant innspill i den sammenheng: Oslo kommune brukte i fjor over 1300 årsverk i ekstravakttimer og vikarer innenfor pleie og omsorg. Fagforbundet mener dette viser at grunnbemanningen skulle vært bedre. Det er bra at Oslos politiske ledelse har fokus på dette. Alle landets kommuner må gripe tak i dette.

Kommunene må sørge for flere heltidsansatte på sykehjemmene for å hindre smitte var anbefalingen fra en forskergruppe som utredet sykehjemssmitten for Koronakommisjonen:

En større grad av heltidsansatte, og flere tjenester på egen kjøl. Som kjøkkendrift og ikke minst at renholdsdrift blir en del av den integrerte sykehjemstjenesten. De viste til at små stillingsbrøker og mange deltidsansatte med flere arbeidsgivere øker risikoen både for å få smitte inn i sykehjemmene, men også å spre smitten mellom institusjoner.

Får vi sykepleiere, fagarbeidere og andre yrkesgrupper til å bli i jobben sin, og utvide stillingsbrøken, er svært mye løst for bemanningskrisen i norsk eldreomsorg.

SV foreslår bemanningsnorm. Bemanningsnorm er et virkemiddel for å sikre tilstrekkelig grunnbemanning i eldreomsorgen. Vi har bemanningsnorm i så vel barnehager som skoler. Hvorfor skal ikke felleskapet sørge for samme sikkerhetsnett og trygg omsorg for våre eldre?

Marian Hussein, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for SV