Har vi egentlig bestemt oss for at vi skal gjøre noe med likestillingen på Sørlandet, når vi fremdeles ligger på toppen med kvinner som jobber ufrivillig deltid, 4-dagers skole er standarden i noen kommuner og debattene om skeives rettigheter og plass i skolen pågår for fullt?

Nei, ikke slik vi burde.

Festtalene peker alltid fremover, de inneholder lovord og fortellinger om de tingene som går bra. De fremstår ambisiøse og fremoverlente, men holder det i likestillingsarbeidet? All undersøkelse viser at det i seg selv ikke gir bedre likestilling – og tallene for Sørlandet er enda urovekkende 30 år etter at rapporten Surt liv på det blide Sørland ble lagt frem. Levekårsrapporten som for alvor satt fyr i diskusjonene.

30 år etter pågår debatten fortsatt. En debatt vi trenger, for tallene er tydelige:

Å gå til valg for et raust, likestilt og inkluderende fylke krever mer enn festtaler.

-       Det sørlandske arbeidsmarkedet er fremdeles kjønnsdelt, og enda velger gutter og jenter ulike yrker basert på gammeldagse forventninger og tradisjoner. (Det er ikke galt å velge et yrke man vil jobbe med, men det er en utfordring at vi mangler menn i helsetjenestene og at færre kvinner konkurrerer om lederjobbene i privat sektor. Det påvirker både lønnsnivå og tjenestene som utvikles.)

-       Enda jobber mange, særlig kvinner, deltid på Sørlandet. Flere av dem ufrivillig, spesielt i helsetjenesten.

-       Og enda er det veldig mange flere menn i både styrer, politiske verv og i topplederjobber.

Man kan jo stille seg spørsmålet; hvorfor er det så viktig at det jobber menn og kvinner på samme arbeidsplass? Vel, tallene viser at menn fremdeles tjener bedre enn kvinner, og at typiske kvinneyrker ligger langt nede på lønnsstigen sammenlignet med typiske yrker hvor menn jobber. Når vi da også vet at kvinner jobber mer deltid, bidrar mer i hjemmet uten at det slår ut på lønnslippen og kvinner er i overvekt på statistikken over minstepensjonister – blir det ikke lenger et spørsmål om viktigheten av flere kjønn på et arbeidssted. Det handler om strukturer som hindrer likestilling.

For Agder Arbeiderparti er snikk-snakket ferdig. Vi trenger en region som tar syvmilsteg, for å sikre at Agder blir et raust, likestilt og inkluderende sted for unge, voksne og eldre. Hvor de som bruker rullestol og trenger tilrettelagt transport blir hentet av selskaper som gir dem forsvarlige og trygge tjenester. Hvor skeive kan være seg selv, fordi skolen fremdeles skal ha trygge rammer for å lære om kropp, seksualitet og mangfold.

Du lurer kanskje på hvordan vi skal klare det? Her er noen eksempler på det vi vil gjøre, om vi får muligheten til å styre fylket de neste fire årene.

-       Hele faste stillinger skal være standarden i fylkeskommunen (det inkluderer også de videregående skolene).

-       Styrke Senter for likestilling på UiA sånn at de kan videreutvikle kunnskap for oss. Bedre kunnskap, gir bedre beslutninger. -       Fortsette arbeidet med å styrke Rosa kompetanse i våre videregående skoler, særlig på de studieprogrammene hvor yrkesfagelever vil trenge kompetansen i møte med barn, unge og eldre skeive.   -       Sørge for et skikkelig yrkesfagløft og sikre bedre oppfølging av lærlinger, slik at flere har lyst til å velge yrkesfag. Å sørge for at flere gutter vil bli helsefagarbeidere og at flere jenter vil bli elektrikere og tømrere blir viktig i dette arbeidet. -       Sørge for mangfold blant frikjøpte politikere i fylkestinget. Det er viktig fordi politiske ledere skal representere flere innbyggere, ikke kun hvite menn slik det har vært store deler av denne perioden med Høyre i spissen. -       Verne våre videregående skoler fra nedleggelse, slik at man kan ha tilgang på utdanning i hele fylket. -       Følge opp arbeidet til fylkeskommunen for å sikre at alle offentlige tjenester som gis, ivaretar likestillings- og diskrimineringslovens krav om å sikre likeverdige tjenester til alle. Fylket har ikke bare ansvaret for videregående opplæring og bussen, vi skal også sørge for en god offentlig tannhelsetjeneste, et mangfoldig kulturtilbud og tilgjengelige arbeidsinkluderingsbedrifter som får flere ut i arbeid.

Likestilling handler om å sikre alle mennesker like muligheter og like rettigheter. En grunnverdi for Arbeiderpartiet. Politikk handler om de valg vi tar, om de holdninger vi velger å løfte frem og de prioriteringene vi gjør hver gang beslutninger tas og penger fordeles.

Å gå til valg for et raust, likestilt og inkluderende fylke krever mer enn festtaler. Det stiller krav til handling og politisk vilje. En vilje vi har til å gjøre kraftfulle grep for landsdelen vår. Kanskje først da kan vi sette strek over Surt liv på det blide Sørland.

Kai Steffen Østensen, 2. fylkestingskandidat Grete Stebekk Hommelsgård, 11. fylkestingskandidat Agder Arbeiderparti