Det begynner å bli en førjulstradisjon. Arbeiderpartiets Eivind Husøy og Venstres Steinar Bjørnstøl går ut i media og kritiserer flertallet i kommunestyret, i stedet for å bidra til et konstruktivt samarbeid om budsjett.

I et leserinnlegg i lokalavisene 21.desember, går Husøy og Bjørnstøl ut og kritiserer partiene H, KrF, Sp og Frp for manglende satsning på barn og unge i budsjettet for 2023. Grunnen er hovedsakelig at partiene, som utgjør 74% av plassene i kommunestyret, ikke ville støtte Ap/V sitt forslag om å opprette et forebyggende team i barnehagene.

Så hva skjedde egentlig? To uker før budsjettbehandlingen sendte H/KrF ut en invitasjon til alle partiene om å forhandle om et felles budsjett. Det var en oppfordring om å komme med innspill, så kunne vi prøve å sy dette sammen, slik at flest mulig partier kunne stå samlet om et ansvarlig budsjett i en tid med stor økonomisk usikkerhet. Samme dag svarer Husøy på vegne av Ap at det ikke var aktuelt for Ap med et slikt samarbeid, og at de vil fremme et eget forslag.

De fire partiene H, KrF, Sp og Frp kommer med sine innspill og hvilke saker man mener er viktig å prioritere innenfor rammene som foreligger. En konstruktiv dialog ender i et felles budsjettforslag. Man blir blant annet enige om gode tiltak innenfor forebyggende arbeid, psykisk helse blant barn og unge, kreftkoordinator, demenskoordinator, og styrking av det frivillige arbeidet.

Arbeiderpartiet og Venstre avviser invitasjonen og fremmer sitt eget forslag. Mye er likt fellesforslag vårt, men det foreslås altså å opprette et forebyggende team i barnehagene. Dette vil koste 13 millioner de neste fire årene.

Ap og V innser at de ikke får flertall for sitt budsjett, naturlig nok når de har meldt seg ut av samarbeidet. Derfor foreslår de å kunne stemme på enkeltforslag i budsjettet, og dermed stemme på opprettelse av forebyggende team. Dette ble avslått av det store flertallet, kun Ap og V stemte for.

Hvorfor ble det avslått? KrF sin begrunnelse er at vi må se hele budsjettforslaget under ett. Inntekter og utgifter må henge sammen, det må vises til inndekninger for de ulike forslagene. Hvis man begynner å stemme over enkeltforslag, kan det fort føre til økning på budsjettpostene. Et eksempel er at Ap/V vil dekke inn en del av tiltaket med å budsjettere med lavere sykefravær og med det spare en halv million.

«Mønsteret er tydelig: Ap og V vil ikke samarbeide om budsjett»

I fellesforslaget fra flertallet er det følgende verbalforslag: Lyngdal kommunestyre ønsker å prioritere opprettelse av et forebyggende team i barnehagene, og ber derfor om at dette settes som en hovedprioritet å iverksette dersom det skulle komme økte inntekter fra staten eller andre uforutsette inntekter som kan brukes i drift.

På bakgrunn av budsjettbehandlingen, så reagerer vi på framstillingen til Husøy og Bjørnstøl. Det antydes at flertallet i kommunestyret ikke vil ta vare på barna våre, at vi kun er opptatt av vei og utbygging, og at «det er tydelig at barnas hverdag ikke er det viktigste for budsjettkameratene H, KrF, Sp og FrP».

Forebyggende arbeid blant barn og unge har vært et viktig fokus i arbeidet med budsjett, og det ligger som nevnt inne mange gode tiltak. Det er et godt budsjett, med mange gode tiltak. Så er det slik at vi kan ikke få alt vi ønsker oss. Det er mange tiltak man gjerne ville styrket mer, men vi kan ikke gjøre alt på en gang.

Mønsteret er tydelig: Ap og V vil ikke samarbeide om budsjett, men vil heller fremme enkeltforslag uten å se helheten i tiltakene. Og etterpå gå ut i avisa og stemple flertallet for å ikke tenke på barna våre. Det er lite konstruktivt, fremmer overhodet ikke noe godt samarbeidsklima og gagner ikke innbyggerne i Lyngdal.

Vi håper på bedre samarbeidsvilje framover.

Jon-Are Åmland og Reidun Bakken, KrF Lyngdal