I bibeloversettelsen av 2011 er Johannes 3:16, oversatt slik: «For så høyt har Gud elsket verden.» En slik oversettelse som dette ser vi tydelig at Guds frelseskjærlighet til menneskene begrenses! «For så høyt», sier oss udiskutabelt, at her har oversetterne satt en grense for frelsen i Jesus Kristus, det er så høyt – og ikke lenger! At det er mulig å ta seg slik til rette, med det ansvaret som ligger i å oversette kjærlighetsfrelsen fra Gud i Kristus Jesus, som er bunnløs og grenseløs for alle som vil! At oversetterne tør innlate seg på å begrense Guds frelsesverk i Kristus Jesus, på en slik måte, det er skremmende, ja mer enn skremmende, det er urovekkende, ja mer enn urovekkende! Forvrengningen av skriften kjenner visst ingen grenser!

Forvrengningen av skriften kjenner visst ingen grenser!

I Hverdagsbibeloversettelsen av Elsbeth K. Sørensen og Sten Sørensen av 2018 er Joh. 3:16, oversatt slik: «For Gud har elsket verden så høyt.» Også denne bibeloversettelsen har satt grense for kjærlighetsfrelsen i Jesus Kristus! Idet også denne oversettelsen har begrenset kjærlighetsfrelsen av Gud i Kristus Jesus, til så «høyt», og ikke høyere, men i denne høyden går grensen! Gud i Kristus Jesus, har aldri elsket verden på en slik måte at han har satt en grense for frelsen i høyde, heller ikke i dybde, heller ikke i bredde, heller ikke i lengde! Men kjærlighetsfrelsen fra Gud, av Gud i Kristus Jesus, er grenseløs, uten «høyde», uten «dybde», uten «lengde», uten «bredde», for alle de som vil!

Så «høyt» er en grensesetting! Så «dypt» er en grensesetting! Så «bredt» er en grensesetting! Så «langt» er en grensesetting! Så «høyt» er så «høyt» og ikke «høyere»! Så «dypt» er så «dypt» og ikke «dypere»! Så «bredt» er så «bredt» og ikke «bredere»! Så «langt» er så «langt» og ikke «lenger»!

Bibelen sier: Joh. 10:35b. «Skriften kan ikke gjøres UGYLDIG.»

Når skriften ikke kan gjøres ugyldig, hvorfor skal da Joh. Evg. 3:16, gjøres ugyldig, ved å forandres til: For så «høyt» i stedet for det som i virkeligheten står skrevet? Når Bibelen sier, at skriften kan ikke gjøres «ugyldig», da er det ufravikelig klart, at Joh. Evg. 3:16, kan heller ikke gjøres ugyldig. Ved å forandres fra: For så har Gud «elsket» verden, og til for så «høyt», har Gud elsket verden.

Bibelen sier: Joh. 3:16. «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»

En bibelsk utvetydig sannhet, at så har Gud i Kristus, elsket verden at han gav seg selv i sønneskikkelse, i et legemlig fysisk sonoffer, for å frelse denne verdens mennesker som ville, vil, bli frelst, av Gud i Kristus Jesus, gjennom det fullbrakte frelsesverket på Golgata! Og i denne frelsen finnes der ingen grenser, verken i «høyden», heller ikke i «dybden», heller ikke i «bredden», heller ikke i «lengde»! Altså en grenseløs og ugjenkallelig, evig frelsesutvelgelse før verdens grunnvoll ble lagt!

Bibelen sier: 2. Kor. 2:17. «For vi er ikke som de mange andre, slike som forfalsker Guds ord for å tjene på det. Men i renhet, ja, som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.»

Paulus skriver at han og sine åndelige likestilte, er ikke som de som forfalsker Guds ord for å tjene på det. Det er ikke noe fremmedelement i den tiden vi lever i nå, at Guds ord forfalskes, vris og vrenges på i et mangfold av ulike, meningsløse variasjoner. Men halleluja! Vi som påberoper oss å være bibeltro bibelske kristne i denne endetidens forvirring, vårt standpunkt er forhåpentligvis tatt? I hvert fall, jeg for min del er det helt klart, jeg vil stå med broder Paulus, med et klart og utydelig, klart budskap for den tiden vi lever i, uten å tekkes den kjødelige kjøttmassens interesser og forbrødring, som under alle og enhver omstendighet ikke fører frem! Vi som er frelst uten grensefrelse, vi er satt til å tale Guds ord i renhet, slik Gud gir oss det å tale, alt utenom det er forkastelig! Vår tale må alltid være som broder Paulus’ tale, for Guds åsyn i Kristus Jesus!

La det stå fast: «er ikke som de mange andre, slike som forfalsker Guds ord for å tjene på det»!

Evangelist

Ove Jan Ludvigsen