SV går til valg på å gjøre et blå-grått Flekkefjord både grønnere og rødere. Også vi som bor i Flekkefjord står nå overfor natur- og klimakrisen og må delta i det grønne skiftet.

Natur-, klima- og miljøperspektivet må gjennomsyre hele kommunen: kommunal drift, transportsystemer og infrastruktur, arealforvaltning, privat næringsvirksomhet og husholdninger.

I tillegg til et varmere klima får vi hyppigere villere ekstremvær: mer vind, regn, stormflo eller tørkeperioder.

Dette krever at hele kommunen kartlegges for sårbarhet for flom, ekstrem vind og skred osv og at det gjøres forebyggende tiltak.

Kommunen, bedriftene og alle innbyggerne må bidra til å minimere nedbyggingen av natur, delta i overgang fra olje og gass til grønne energikilder og øke gjenbruk av produkter og materialer.

For å minimere energibruket må det bygges sammenhengende gang- og sykkelveier i og rundt Flekkefjord sentrum og de andre sentrene i kommunen.

Det må også utvikles et effektivt og rimelig og kollektivsystem mellom Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lyngdal og Farsund.

Fra SV-programmet:

Kommunen utarbeider klimabudsjett med konkrete mål og resultatrapportering for bystyret.

Sårbare områder for flom, ras osv kartlegges og det gjennomføres forebyggende tiltak.

Ingen vindkraftverk på land i kommunen.

Ingen utvidelse av oppdrettskonsesjoner i kommunen. Strenge krav til utslipp av næringssalter i fjordsystemet.

Krav om «grønne tak» i sentrumsområder.

Fortetting av boliger i stedet for nye store byggeområder i urørt natur f.eks Austad- Sletthei (som er vedtatt) for å utnytte eksisterende veier, kollektivtilbud, rør- og telenett og redusere transportbehovet.

Sikre at folk kommer seg fra Sira til sentrum til alle togavganger også ved togforsinkelser.

Legge sterkt press på Fylkeskommunen om å oppgradere det farlige og lite effektive «Circle K»- krysset med overgang  og rundkjøring.

Gi kommunalt tilskudd i tillegg til ENOVA, til ENØK-tiltak som solcelleanlegg, solfangere, varmepumper, isolering osv.

Strengt vern om matjorda og utvalgte naturtyper.

Gratis torvplass for salg av lokale landbruksprodukter f.eks på det gamle torget på Fiskebrygga.

En stemme til SV betyr altså et grønnere Flekkefjord!

1. kandidat Birgit Gautschi

2. kandidat Steinar Dyrli

3. kandidat Venke Aslaksen