Vi bor i kommunene og livet leves der, det er der vi har tjenester innen psykisk helse og rus, familiesenter, helsestasjon, skole og fastlege. Vi har familie, venner og relasjoner – ett nettverk. Vi spør oss derfor hvorfor man i Agder velger å gå baklengs inn i fremtiden?

Flexible Assertive Communityr Treatment (FACT) er en internasjonalt anerkjent modell hvor samarbeid mellom ulike tjenester på brukerens premisser står sterkt. Det er fra nasjonalt hold tydelige signaler på å etablere FACT i større regioner, men også i spredt bebygde strøk. Det er derfor ønskelig både fra Agder kommunene og fra Sørlandet Sykehus HF med en forpliktende samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommune rundt FACT team.

En arbeidsgruppe opprettet av Helsefellesskapet i Agder avsluttet sitt arbeid i mars 2022 med en intensjonsavtale som Sørlandet sykehus ved Distriktspsykiatriske sentra (DPS) og tilhørende kommuner skulle forholde seg til i opprettelsen av FACT team i Agder. På tross av disse satsningene legges nå likevel FACT Lister ned da kommunene ikke har økonomiske ressurser til å opprettholde ordningen og spesielt beslutningen om at en kommune ikke vil være med i et interkommunalt FACT samarbeid.

Nedleggelsen går ut over mennesker som trenger oppfølging som innebærer stor grad av samhandling mellom ulike tjenester. Dette er mennesker ofte med omfattende hjelpebehov som innebærer fare for tap av både leveår og livskvalitet uten riktig oppfølging. Pårørende opplever ofte store utfordringer, og belastningen på pårørende er ofte stor. Både brukere, pårørende og tjenestene har derfor vært fornøyd med FACT tilbudet, hvor spesialisthelsetjenesten og kommune jobber sammen om å løse den daglige behandlingen til brukergruppen.

Våre kollegaer i Agder fra flere FACT team erfarer at det er færre innleggelser (oppholdsdøgn) og færre innleggelser på tvang som også den nasjonale evalueringen av FACT viser. Legevakten rapporterer om har ikke samme pågang, og det er i 2020 rapportert om færre selvmord. Brukerne av FACT tjenester forteller at de opplever et helhetlig tilbud og at hjelpen er sammenhengende, og pårørende har vært fornøyde med oppfølgingen og understreket at denne måten å organisere tjenesten må bestå. Det er en lettere vei ved behov for innleggelser og spesialistene kommer hjem til deg.

Det er derfor vanskelig å forstå at det skal være lønnsomt å legge ned et tilbud som gir mennesker i kommunene bedre oppfølging og bedre liv, og samtidig reduserer utgifter. FACT team betaler jo for seg selv!

Vi i Norsk sykepleierforbund (NSF) og Faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR) ber derfor våre politikere gjennomgå beslutningen om å legge ned FACT Lister en gang til, vi bidrar gjerne med dokumentasjon og i samtaler.

Bodil Bakkan Nielsen, Lokalgruppeleder SPoR Agder

Espen Gade Rolland, Leder SPoR

Ragne Quinteros, Fylkesleder NSF Agder