Stærk & Co er engasjert av Velde Fjellboring (VF) til å utarbeide en utvidet privat reguleringsplan for Hausvik industriområde. Som kjent så inngår nedsprenging av Håvåsen i planen. Planen har vært ute til høring, og det er kommet sterke innsigelser fra fastboende og hytteeiere ute på Austadhalvøya.

I åresvis har plager med støv, støy og tungtrafikk vært et stort problem for folk og natur, samt livet i Rosfjorden. Anleggstrafikk langs den elendige Austadveien har inntil nå, heldigvis ikke ført til alvorlige ulykker. Hvordan en utvidet anleggsvirksomhet der ute vil belaste veien, det kan vi bare tenke oss.

Det har vært skrevet utallige leserinnlegg om plagene folk er utsatt for, og redselen for hva som vil skje videre der ute. Dette skal jeg ikke rippe opp i nå, men minner bare om ansvaret vi som ansvarlige politikere har for kommunen vår.

I disse tider er det Austadhalvøya det gjelder.

Nedbyggingen av naturarealer i kommunen vår har nå engasjert Naturvernforbundet som i disse dager er i ferd med å etablere seg i Lyngdal. Når dette er på plass, så vil disse engasjerte menneskene ta tak i ødeleggelsene vi er i ferd med å sette i gang (og tragedier som folk allerede har vært utsatt for). Takk for at noen vil tale saken for folk og natur!

Hovedgrunnen til at de starter opp, er det varslede angrepet på Håvåsen ( Lyngdals Avis 5/1–2023). I nær framtid skal denne utvidede reguleringsplanen behandles i kommunestyret.

16/9-2019 ble det skrevet en avtale mellom VF og kommunen. Den er signert av ordfører og repr for VF. Denne avtalen trer i kraft så snart kommunestyret har gitt grønt lys for planen. Ifølge avtalen så plikter VF å sette igang sprenging og knusing av stein. Bygging av ny kai, samt utfylling av Vellevika, snarest mulig …og innen 6 måneder etter at avtalen trer i kraft, og tillatelse til igangsettelse er gitt. VF har også, ifølge avtalen, ubegrensa tid til å ferdigstille dette nye området. Avtalen sier også at kommunen forplikter seg til å sørge for at leietakere/ kjøpere av frigjort areal innenfor uttaksområdet aksepterer VF sin virksomhet og de ulemper dette eventuelt medfører!!

Dato for når dette skal avgjøres av kommunestyret er enda ikke fastsatt …Hundrevis av dokumenter skal innen den tid (forhåpentligvis) gjennomgås og helst forståes av samtlige 35 kommunestyrerepresentanter.

Om kommunestyret sier nei til planen, må VF innen et par år ha forlatt området, og vi står igjen med et stort og flott grovplanert industriområde….noe som vel var intensjonen for mange år siden. Så i desember 22 fikk kommunestyret en ny sak på bordet. Det er kommet henvendelse fra fem næringsdrivende i Lister, Hausvik Energi Yards AS (HEYAS ), om mulig opsjonsavtale for leie/ feste/ kjøp av næringsområde på Hausvik.

En intensjonsavtale om mulig opsjon blir presentert for politikerne. Ifølge denne intensjonsavtalen ,så skal alle forhandlinger om opsjon være ferdigstilt innen 15. mai 2023. Firmaet har som mål å utvikle området og arbeide for at Hausvik næringsområde blir et samlingspunkt knyttet til offshore vind og/ eller annen sjørelatert næringsvirksomhet.

Noe i den «duren» er vel det som Austadfolk har måttet se for seg (med visse forutsetninger). Jeg var ikke tilstede på nevnte møtet, men kommunedirektørens anbefaling om å godkjenne intensjonsavtale om en mulig opsjonsavtale med Hausvik Energi Yard A/S ble vedtatt med flertall.

Så langt, så greit…

Mitt håp var (og er )at dette firmaet vil nøye seg med det enormt store området vi allerede kan tilby der ute ,og samarbeide med Austadfolk på en «folkelig « måte. Hadde ..og har trua på dette.

Men så !!! Til formannskapets siste møte, dukker det opp nok en ny plan for industriområdet der ute. Bak lukkede dører ble formannskapet orientert om et ønske fra Ny Energi A/S om å sette opp en testturbin (havvindmølle) ute på Hausvik industriområde. Dette er ikke noe småtteri og vil bli synlig på flere kilometers avstand. Støy og diverse andre store ulemper, som skyggekast, iskast, ytterligere verdiforringelse på flotte eiendommer der ute m.m, ble kan hende ikke nevnt i orienteringa. Hausvik Fort vil vel bli en av de nærmeste naboene til monsteret. Kan dette friområdet og turistattraksjonen bli ubrukelig ?

Til formannskapet ble det visstnok opplyst at dette gjaldt i en periode på tre år. Vi hører det samme nå , men dette gjaldt testperioden. Selve monstermølla vil visstnok bli stående i 20-25 år. Hva som ble sagt og ikke sagt i orienteringa, det er blitt bak de lukkede dørene. Men uansett så sa formannskapet ja til utredninga. (Frp var mot.)

Vi har den siste tida hatt store diskusjoner om arealbruken i kommunen. Lyngdal er den kommunen i landet som er dårligst på å beskytte naturen, ifølge naturorganisasjonen Sabima. Dette er ikke greit, men vil vi gjøre noe med det?

9. mai 2019 sa et enstemmig kommunestyre nei til landbasert vindkraft i vår kommune. Dette vedtaket gjelder da fremdeles?

Private regulanter som har satset penger på å bli enda mer velstående, skal uten å ta hensyn til verken natur eller mennesker heies fram…koste hva det koste vil. For det er dette vi stadig hører i kommunestyret.: Dette heier vi på!!

Hvor langt kan man lene seg før man tryner?

Vi få som prøver å bremse litt vi hører stadig: Dere må være fremoverlente! Hvor langt kan man lene seg før man tryner?

For egen regning.

Elin Kvelland,

kommunestyrerepresentant

Lyngdal Sp