I en pressemelding framstiller olje-og energiminister Terje Aasland det som en gladsak at EU sitt overvåkningsorgan ESA godkjenner statsstøtte til havvindutbyggingen på Sørlige Nordsjø 2.

Da OED utlyste Sørlige Nordsjø 2, sa de at det skulle legges vekt på HMS, natur og bærekraft, sameksistens og positive lokale ringvirkninger for å bli kvalifisert som tilbyder. Tidligere i høst måtte OED trekke disse kravene tilbake, da det strider mot EU/ ESA-regelverket.

Det virket som om ESA sin holdning kom overraskende på OED og statsråd Terje Aasland.

Så er det slik at både Regjeringen, OED, Stortinget og leverandørselskapene er godt kjent med at slik forfordeling av norske selskaper og kommuner ikke er lov etter EØS regelverket.

Den 30.09.22 godkjente Regjeringen i statsråd Prop. 143 L (2021 – 2022) «Proposisjon til Stortinget - Endringar i havenergilova». Dette lovforslaget ble sendt av OED til Stortinget for behandling og senere vedtak.

Her står det:

«Departementet viser til at krav om «nasjonalt innhald» som kriterium i ein konkurranse, som inneber at norske leverandørar skal prioriterast i prosjekta, ikkje vil vere i tråd med Noreg sine EØS-rettslege forpliktingar. Etter departementet si vurdering vil til dømes eit krav i lovgivinga om å bruke norske underleverandørar vere ei nasjonal- bestemt forskjellsbehandling og ein restriksjon på retten til etablering, som vanskeleg kan rettferdig- gjerast EØS-rettsleg på ein sakleg og forholdsmessig måte. «

OED måtte derfor forandre kravene til kun å være minimumskriterier.  I praksis betyr det at ethvert selskap i hele verden kan bli prekvalifisert, og så få konsesjon for vindkraftutbygging på SN2. Det er kun laveste pris som gleder for å få tildelt areal og senere konsesjon.

Dette er dette ESA nå har godkjent, og som Terje Aasland er veldig glad for!

Det selskapet som får tildelt SN2, vil få offentlige norske midler overført til seg. Stortinget allerede vedtatt at det kan brukes ca 30 milliarder skattekroner (23 + inflasjonsjustering). Dette uten at det kan settes krav til en eneste norsk arbeidsplass.

Så en oppfordring til Terje Aasland: Legg alle de sju søknadene i en skuff, lås og hiv nøkkelen.

God jul.

Bjarne Jensen,

Leder i havvindutvalget i Motvind Norge

Legg alle de sju søknadene i en skuff, lås og hiv nøkkelen.