Fristen for å gi innspill til Lyngdal kommunes planstrategi for 2024-2027 gikk ut 15. februar. Lyngdal Venstre ga et innspill om «planvask».

Nå er det opp til politikere å fastsette planstrategien.

Skal vi fortsette den store nedbyggingen av naturen ved å legge ut til nye hyttefelt, industriområder, handelsområder samt boligområder eller skal vi tenke nytt.

Selvsagt ønsker vi industri, handel, turister og bosetting velkommen. Spørsmålet er om vi kan gjøre grep som samtidig verner natur.

I regjeringens "Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027", under kapittelet om helhetlig planlegging for å nå klima- og miljømålene, står det følgende:

«Ved revisjon av kommuneplanens arealdel bør kommunen vurdere om tidligere vedtatt arealbruk svarer til dagens og framtidens forventede behov. Det er da viktig at kommunen vurderer å ta ut eller redusere omfanget av utbyggingsarealer som ikke lenger er like aktuelle.»

Planvask handler om å endre eller fjerne allerede vedtatte reguleringsplaner for å ta vare på naturen.

Utnyttelsen av næringsareal i Agder er godt under 30% heter det i NRK reportasje. Videre hevdes det at ved å bygge annerledes kunne man fått plass til veldig mye mer. Man bør i større grad styre utbygging mot «grå areal» areal som allerede er utsprengt. Et mål for mange kommuner er å være såkalt «arealnøytral». Hvis du skal bygge noe, må du bygge der naturen allerede er ødelagt. Og dersom du virkelig må ødelegge ny natur, må du reparere annen natur som «straff».

Denne tankegangen må også Lyngdal ta inn over seg

Denne tankegangen må også Lyngdal ta inn over seg. Derfor viktig at nedbygging av natur blir sett i sammenheng slik kommuneplan legger opp til.

Vennlig hilsen

Arne Lervik og Steinar Bjørnstøl på vegne av Lyngdal Venstre