Varsling og melding om avvik er viktig på alle samfunnsområder, både i arbeidsliv, utdanning og frivillighet. Varsler og avvik skal benyttes til å belyse både systemsvikt og urett begått mot enkeltindivider. Vi er helt avhengige av disse meldingene for å kunne forbedre tjenester og å ivareta ulike grupper i samfunnet. Likevel ser vi at veien til varsling kan være lang og kompleks, og konsekvensene for varsleren av en slik art, at mange kvier seg for å si ifra.

Lokalt har vi eksempler på hvordan en ukvalifisert lege har feilbehandlet pasienter i en årrekke, der sakene var foreldet for mange av pasientene før det ble rettsak, og der ingen enda er stilt til ansvar. Revisjoner fra Kristiansand viser også hvordan empirien ble svekket av at brukere og pasienter innen habiliteringen, trakk tilbake sine beskrivelser av tjenestetilbudet av frykt for represalier og dårlig samarbeidsklima.

Nylig har vi sett hvordan varslinger om trakassering og overgrep i Forsvaret ikke har blitt fulgt tilfredsstillende opp, og hvor den krenkede part også ble utsatt for gjengjeldelse. Det er tydelig at det fortsatt er en vei å gå når det kommer til holdningsendring. Agder Venstre ønsker å jobbe for å styrke rutinene for varsling, samt vern av de som varsler.

Dette er problemstillinger som er relevante i alle samfunnslag og forvaltningsnivåer, og Venstre har også tidligere tatt til orde for å styrke denne delen av demokratiet. Manglende tillit til varslingsinstituttet er en demokratisk utfordring, spesielt når det gjelder offentlige virksomheter. For hver gang varslingssystemene ikke funger, mister vi ikke bare muligheten til å forbedre tjenester, de offentlige virksomhetene mister også tillit blant befolkningen.

Agder Venstre ønsker å løfte dette til Venstres landsstyre og stortingsgruppe og be om at det utarbeides et representantforslag om hvordan vi best kan sikre at varslerbestemmelsene fungerer etter hensikten, eksempelvis med en varslerenhet eller styrking av varslervernet gjennom de ulike ombudene.

Beate Marie Johnsen 1.kandidat Agder Venstre

Ivar Bergundhaugen 2.kandidat Agder Venstre

Per-Helge Aldersjøen Kalvehagen 3.kandidat Agder Venstre