En verdig alderdom innebærer at alle har et solid økonomisk sikkerhetsnett den dagen du er ferdig med det ordinære arbeidslivet eller ikke lenger kan fortsette i jobb. Arbeiderpartiet skal sikre gode og trygge pensjoner for folk med vanlige inntekter også i framtida. Vi skal sørge for en stabil utvikling av pensjonen som er sosial og økonomisk bærekraftig over tid.

Fremtidas pensjonssystem må stimulere til at folk står lenger i arbeid i takt med at vi lever stadig lenger og er friske lenger, men vi må samtidig passe på at ingen blir pensjonstapere. Ingen skal falle utenfor. Et godt pensjonssystem skal være omfordelende og bidra til et mer likestilt samfunn. Dette er Arbeiderpartiet sitt hovedmål.

For Arbeiderpartiet er det også viktig å sikre et nivå på minstepensjonen som det er mulig å leve av. Mange pensjonister i Norge har det godt og det skal vi være fornøyde med. Med dagens regelverk vil minste pensjonsnivå bli stadig lavere sammenlignet med lønnsnivået for arbeidstakerne. En lignende situasjon vil oppstå for pensjonister som har mottatt uføretrygd, fordi Solbergs regjering fjernet skjermingstillegget for denne gruppa. En slik utvikling er ikke rettferdig.

Selv om det er utfordringer i horisonten er vi godt i gang. Regjeringa har varslet at de vil fremme en stortingsmelding som følger opp en rekke forslag for å styrke utviklingen i minstepensjonsnivå og for uføre. En av våre viktigste saker de siste årene er at alle skal ha pensjon fra første krone. Dette har vi gjennomført. Vi har i lang tid kjempet for at alle skal ha en anstendig pensjon og derfor var dette en stor seier for arbeidsfolk i hele landet. Dette er også et viktig sosial spørsmål. Det handler først og fremst om unge, folk med små stillinger og de som tjener dårligst.

Alle skal ha en forutsigbar pensjonsopptjening og utbetaling.

Pensjonssystemet er en bærebjelke i den norske velferdsstaten. Den sikrer folk fra å gå drastisk ned i levestandard når de ikke lenger kan jobbe og gir samtidig en minsteinntekt. Alle skal ha en forutsigbar pensjonsopptjening og utbetaling.

Runar Sjåstad,

stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet