«Dette vil svekke vår målsetting for Farsundsskolen»

Farsund Høyre har i sitt program for 2019-2023 følgende skolepolitiske målsetting:

«Høyre mener at kommunen som skoleeier er ansvarlig for at det er innovative og gode ledere. Dette er viktig for å heve kvaliteten i skolen, og sikre at elevene er best mulig rustet i det videre utdanningsløpet. Vi ønsker derfor at det skal være attraktivt for gode skoleledere å jobbe i Farsundsskolen.»

Slik kommunen har løst ansettelsen av ny rektor på Borhaug skole ved å slå sammen to helt ulike skoler/ skolestrukturer med ulike pedagogiske innhold og utfordringer, mener vi at dette vil svekke vår målsetting for Farsundsskolen. Farsund Høyre vil bevare om dagens skolestruktur, i dette ligger også dagens ledelsesstruktur.

Farsund Høyre ser det økonomiske perspektivet her, videre ser vi også at administrasjonen har fulgt delegeringsreglementet som politikerne har vedtatt. Politikerne har vedtatt å gi fra seg den politiske innflytelse, eller la oss si det politiske ansvaret i ansettelsessaker.

Farsund Høyre vil be om at denne ansettelsessaken blir tatt opp til politisk drøfting i førstkommende Levekårsutvalg. Videre vil Farsund Høyre at man i denne kommunestyreperioden evaluerer dagens ansettelsesprosedyrer både når det gjelder vikariater og faste stillinger slik at disse foregår i åpne prosesser.

Farsund Høyre vil jobbe for en Farsundsskole med et felles pedagogisk ståsted, med felles kjøreregler og med felles hovedmålsetting. I et konstruktivt og bærekraftig utviklingsarbeid er jevnlig evaluering et nøkkelord. HER må politikerne i kommende periode ta et større ansvar.

Farsund Høyre

v/ Inger Stray Jensen

Les hele saken med abonnement