Lista vindkraftverk - en HMS-risiko

Driftssjef Tom Halland (Fred Olsen Renewables as) følger ikke NVEs pålegg.

NVE veileder nr 5/2018: Iskast fra vindturbiner skal bidra til at vindkraftkonsesjonærer og andre i vindkraftbransjen iverksetter nødvendige tiltak for å unngå at folk som ferdes i nærheten av vindturbiner blir skadet som følge av iskast. De siste årene er det bygget mange nye vindkraftverk i Norge, og antall vindturbiner vil fortsette å stige fram mot 2020. I alle norske vindkraftverk kan det forekomme iskast. Iskast fra vindturbiner kan medføre skader på folk og dyr som befinner seg i nærheten.

I tråd med gjeldende vilkår om iskast i vindkraftkonsesjoner, må konsesjonær sette opp fareskilt som varsler om at iskast kan inntreffe innenfor en definert sikkerhetssone rundt vindturbinene. Det er ikke nok å informere om at det er fare for iskast i nærheten av turbinene. Avstanden skal defineres og oppgis i [X] meter. Dette er ikke utført i Lista vindkraftverk. Om det er behov for øvrige tiltak for å unngå ferdsel og opphold innenfor sikkerhetssonen i perioder med fare for iskast, må vurderes av vindkraftkonsesjonæren.

Dersom iskast fra en vindturbin forårsaker skader, kan dette medføre både privatrettslige og offentligrettslige konsekvenser for vindkraftkonsesjonæren.

Turbinene blir stoppet av sikkerhetsgrunner før driftspersonell får adgang til å bevege seg innenfor en HMS-sone. HMS-sonen bør også gjelde for andre som befinner seg i vindkraftverket. HMS-sonen for driftspersonell sammen med pålegg i veilederen til NVE vedrørende iskastfaren, bør føre til at konsesjonær er seg sitt ansvar bevisst og snarest skilter.

En definert sikkerhetssone rundt vindturbinene slik at alle som beveger seg inn i vindkraftverket er klar over risikoen det innebærer å bevege seg nærmere vindturbinene enn [X] meter.

I Farsund kommunes kartlagte friluftslivsområder er det tegnet inn en grøntkorridor i Lista vindkraftverk (side 137). Grøntkorridoren er så vidt jeg kan se tegnet inn med stikkveiene helt inn til hver enkelt vindturbin. Dette kan forlede folk inn i en risikosone både for iskast og annet som kan løsne fra turbinene. Jeg antar at grunnen til at grøntkorridorene er tegnet helt inn til turbinene er at kommunens kartansvarlige ikke er kjent med denne risikoen.

«Følgefeilen» i kommunens kartlagte friluftsområder bør rettes opp slik at ingen blir forledet innenfor den definerte risikosonen.

Odny Mathisen

Les hele saken med abonnement