I sitt møte 11. april 2024 bestemte flertallet (Frp. Ap, V) i formannskapet i Lyngdal kommune å flytte statuen Gjetergutten fra hagen foran Det gamle posthuset til rundkjøringa i Konsmo sentrum.

Som styreleder for Stiftelsen Det gamle posthuset og Barnevandrersenteret er det fint å merke seg den store interesse for barnevandrerhistorien hos politikerne, uavhengig av hvordan de stilte seg til spørsmålet om flytting av statuen. Argumentet for å flytte statuen var nettopp mulighetene for å nå enda bedre fram med historien om barnevandrerne. Spesielt representanten Husøy viste stort engasjement for verdien av barnevandringene som historisk fenomen og karaktertrekk ved kulturen i denne delen av Agder. Ordfører Nilsen Husøy sin argumentasjon pekte i samme retning. I tillegg argumenterte hun for at Lyngdal formannskap burde legge mindre vekt på konklusjon fra styret i Det gamle posthuset, som anbefalte å beholde statuen på samme sted, da nevnte styre befinner seg «i ei boble».

På bakgrunn av dette har jeg behov for svar på:

  1. Er fjerning av Gjetergutten fra den etablerte formidlingsarenaen ved Det gamle posthuset til rundkjøringa på Konsmo et enkeltstående tiltak for å løfte historien om barnevandringene, eller har kommunen tenkt å følge opp med flere tiltak?

  2. Uavhengig av om flyttinga av Gjetergutten er del av en større strategi, kunne det være fint om ordføreren skisserte noen hovedpunkter i hva kommunen tenker er Barnevandrersenteret og Det gamle posthusets rolle i forvaltning og formidling av barnevandrerhistorien.

  3. Hva mener ordføreren i Lyngdal med uttalelsen om at folk som er engasjert i et tema lett befinner seg i ei boble, og at deres synspunkter derfor i mindre grad skal vektlegges? Gjelder dette generelt, eller er det spesielt for styret i Det gamle posthuset? Som aktiv i frivillig arbeid synes jeg det er veldig beklagelig at Lyngdals ordfører kommer med en slik uttalelse under den politiske behandlinga av ei sak som er viktig for oss. Jeg ber derfor ordføreren svare eksplisitt hva hun bygger denne karakteristikken på. Kom gjerne med konkrete eksempler på hva vi gjør for dårlig og råd om hvordan vi eventuelt kan komme ut av den nevnte bobla.

Debatten i formannskapet kunne vanskelig oppfattes annerledes enn at ordfører Nilsen Husøy og representanten Husøy (som også er kommunens varaordfører) har liten tiltro til måten som styret i Stiftelsen Det gamle posthuset arbeider med formidling av barnevandrerhistorien. Det ble av disse fremste politikerne i kommunen ytret minimal forståelse for våre argumenter og nytten som vi har hatt av Gjetergutten i hagen ved posthuset.

Som styreleder har jeg et sterkt ønske om å motsi dette og i stedet løfte fram arbeidet våre frivillige og våre unge sommerverter gjør. Det har høy kvalitet og troverdighet! Og det er det som gjør at vi også i kommende år vil sette nye besøksrekorder på Barnevandrersenteret og Det gamle posthuset. Til tross for at vi taper motivasjon og et godt verktøy ved flyttinga av Gjetergutten.

Til slutt vil jeg berømme Lyngdal kommune for stor handlekraft og hurtighet ved gjennomføring av politiske vedtak. Selv med ei helg imellom, tok det bare noe få dager fra formannskapets vedtak til at Gjetergutten 16. april var plassert i rundkjøringa. Jeg ser fram til ordførerens like snarlige svar.

Med vennlig hilsen

Liv Birkeland, styreleder for Stiftelsen Det gamle posthuset.