I Agder så har vi et vedlikeholdsetterslep på infrastruktur på våre fylkesveier på lag 7 milliarder. Vi har absolutt ingen mulighet til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet med dagens økonomiske situasjon.

Vi bruker omtrent 770 millioner årlig på drift og investeringer nå. Det er altfor lite, og i forslag til Nasjonal Transportplan så øker regjeringen midler til utbedring av fylkesveier med 60 millioner. Det hele er en dråpe i havet, og alle vet at det ikke er nok. Elendig infrastruktur gjør regionen vår mindre attraktiv for nye etableringer.

Jeg ble i oktober 2023 valgt som leder av hovedutvalg for samferdsel og mobilitet i Agder, og det er tragisk å se hvor lite midler vi har tilgjengelig, og hvor stort vedlikeholdsetterslepet er. Vi flytter rundt på småpenger mens regionen rakner i limingen. Det er ingen lys i tunnelen heller med så lite handlingsrom som nå.

I og med at det står så dårlig til med vår infrastruktur, så må vi helt nødt å tenke nytt. Jeg har brukt de siste ukene til å undersøke om det er mulig å hente investeringsmidler fra andre steder enn den norske stat. Og det er det. For eksempel så investerer oljerike byer og land i Midtøsten som blant annet Qatar, Saudi Arabia og Dubai i infrastrukturprosjekt i andre land og de låner også ut penger til ulike land.

Jeg har vurdert hvilke områder vi i Norge har fagkompetanse innen, som kan være av interesse for for eksempel Saudi Arabia. Det er olje og gass teknologi. Den kompetansen vi har innen dette området vil være av stor interesse for Saudi Arabia. Det oljerike landet i Midtøsten er nå i gang med tidenes omstrukturering og vil ha flere av egne borgere inn i arbeidslivet. Saudi Arabia har frem til nå hentet inn mye utenlandsk arbeidskraft, men nå som de er i ferd med å heller lære opp egne borgere, så kan vi spille en sentral rolle. Vi kan utveksle kunnskap på mange måter, og vi kan bytte kunnskap i infrastrukturinvesteringer og lån.

Fylkeskommunen er en offentlig aktør, og dermed også en sikker betaler. Noe som gjør oss interessante som låntaker. For eksempel så kan vi ta på oss oppgaven ved å la borgere fra oljeland i Midtøsten komme til Norge, få ingeniørutdannelse og arbeidstrening her, for deretter kunne benytte sin nye kompetanse i eget land. I bytte mot kunnskapsoverføring så kan vi tilby landene vi samarbeider med å finansiere infrastrukturinvesteringer i Agder, i tillegg til at vi kan låne penger av dem. Hvis da for eksempel Saudi Arabia leier inn europeisk selskap til å utbedre våre deler av vår infrastruktur og som bruker egne arbeidere, så vil det heller ikke ha negativ påvirkning på vår økonomi. Så er det viktig å si at en slik type investering ikke skal gå på bekostning av våre egne investeringer i fylkesveinettet. Dette skal komme i tillegg, og skal gå på utbedringer som vi selv ikke planlegger å utbedre de neste årene.

For eksempel så kan vi ta på oss oppgaven ved å la borgere fra oljeland i Midtøsten komme til Norge, få ingeniørutdannelse og arbeidstrening her, for deretter kunne benytte sin nye kompetanse i eget land.

Vi skal i løpet av 2025 utarbeide en plan på utbedringer og investeringer i fylkesveinettet, så hvis vi skal bytte kompetanse innen olje og gass i lån og investeringsmidler så må det selvfølgelig utarbeides en egen handlingsplan for fylkesveier som er utenlandsfinansiert. Jeg vil fremover arbeide med ulike finansieringsmodeller for å utbedre vår infrastruktur, og jeg har tro på at et internasjonalt samarbeid med andre oljerike land og investeringsfond innen infrastruktur kan være en farbar vei. En slik løsning vil være bra for oss på mange måter, både får vi utbedret vår infrastruktur, men vi kan få til et samarbeid som kan skape mange arbeidsplasser i regionen vår.

Oversendelsesforslag: Administrasjonen bes kartlegge hvilke land, finansaktører og/ eventuelt infrastrukturfond som har mulighet til å utbedre vår infrastruktur. Aktuelle aktører kan identifiseres igjennom Finans Norge, DNB, Nordea eller andre. Det er flere ulike aktører i nasjonalt og internasjonalt som kan være aktuelle, og hovedutvalget for samferdsel og mobilitet ber om at et av selskapene informerer utvalget om ulike infrastrukturfond som kan være av interesse for oss.

Steinar Bergstøl Andersen,

Fremskrittspartiet,

Leder av hovedutvalg for samferdsel og mobilitet

i Agder fylkeskommune