Fredag 8. desember var det debatt i Stortinget knyttet til situasjonen på Flekkefjord sykehus. Som Agder-representant fra Senterpartiet er kampen for lokalsykehus svært viktig.

Helseforetaksmodellen gjør det svært krevende for oss å ta politisk styring over sykehusene. Denne saken viser det tydelig. Vi har et stortingsvedtak som sier at det skal være akuttberedskap ved sykehuset i Flekkefjord, og likevel klarer ikke Sørlandet sykehus å følge det opp med nødvendige tiltak. Varig nedlegging av dette tilbudet vil ha store konsekvenser. Det er sterkt kritikkverdig at Sørlandet sykehus ikke følger Stortinget sin vilje.

I Lister-regionen bor det om lag 40.000 mennesker, og tar vi med nærliggende områder i Rogaland snakker vi godt over 50.000. Det er klart at så mange mennesker skal ha et fullverdig sykehustilbud.

Sykehusstyret har nå kommet med sin innstilling til styremøte 13. desember, om at akuttkirurgi- og traumemottak ikke skal gjenåpnes per . De holder med andre ord funksjonen «midlertidig» stengt, på ubestemt tid. På denne måten unngår SSHF at paragraf 30 i helseforetaksloven blir utløst.

Nemlig at vedtak som kan endre virksomhetens karakter må legges frem for departementet. Å endre sykehusdrift fra akuttkirurgi til bare elektiv kirurgisk behandling vil være en endring av virksomhetens karakter.

Det er sterkt kritikkverdig at Sørlandet sykehus ikke følger Stortinget sin vilje.

Sp og Ap har i Hurdalplattformen eksplisitt sagt at vi skal utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen. Det som skjer nå er at det beredskapen svekkes.

Bakgrunnen for den midlertidige nedleggelsen handler om at sykehuset sliter med å rekruttere generell- eller gastrokirurger til Flekkefjord, og derfor kan de ikke gjenåpne akuttkirurgi og traumemottak nå.

Vi har hørt om en rekke tiltak som foretaket opplyser de har gjennomført for å rekruttere. Men når vi snakker med lokale innbyggere, folkevalgte og næringsliv er det et annet bilde vi blir presentert.

Inntrykket lokalt er at sykehusledelsen ikke har benyttet seg av det potensialet som både kommuner og næringsliv har tilbudt. Blant annet når det gjelder tilbud om bolig og jobbgaranti for partner.

Derimot kan det være positivt at foretaket ikke vil vedtaksfeste å legge ned akuttkirurgi og traumebehandling per nå. Da er det naturlig at sykehuset vil fortsette og intensivere arbeidet med rekruttering og har et mål om gjenåpning. Det fremkommer dessverre ikke i sakspapirene til førstkommende styremøte.

Jeg merker meg også at sykehusledelsen ønsker å styrke den elektive behandlingen på sykehuset i Flekkefjord, det er vi i Sp veldig positive til og heier frem det arbeidet. Ved å styrke den elektive behandlingen kan man tenke seg at rekrutteringen til akuttkirurgi og traumebehandling vil bli enklere, og at dette arbeidet kan foregå parallelt.

Regjeringen skal snart legge frem for Stortinget ny nasjonal helse- og samhandlingsplan. Her vil det bli foreslått endringer som vil ha konsekvenser for helseforetakene. Dette vil bli svært viktig for den videre styringen av sykehusene.

Sp forventer at styret i Sørlandet sykehus finner løsninger som støtter opp om Stortingets vedtak om at Flekkefjord sykehus skal ha akutt- og traumefunksjoner.

Anja Ninasdotter Abusland

stortingsrepresentant Agder (Sp)

Utdannings og forskningskomiteen