Først vil jeg gratulere alle folkevalgte til landets kommunestyrer. Dere skal inn i lokaldemokratiets viktigste funksjon. Jeg vil gjerne sende en hilsen med på vegen. Reiselivsnæringen er en betydelig økonomisk drivkraft for mange kommuner i Norge.

Politisk forutsigbarhet: En nøkkel til bærekraftig reiselivsvekst

Temaet politisk forutsigbarhet innen reiselivet er viktig, spesielt i lys av den betydningen reiselivsnæringen har for mange lokalsamfunn. Fra kystsamfunnene i nord til de historiske byene i sør, tiltrekker landets varierte natur og kultur millioner av turister hvert år. For lokaløkonomien kan dette være en gullgruve. Imidlertid er denne gullgruven sårbar, og politisk forutsigbarhet er avgjørende for å oppnå bærekraftig reiselivsvekst.

Når nye kommunestyrer blir valgt, bringer de ofte med seg ulike visjoner og prioriteringer. Dette er selvsagt en naturlig del av demokratiet, men det kan også føre til uforutsigbarhet for reiselivsnæringen. Bedrifter som investerer tid, penger og ressurser i reiselivet, er avhengige av en viss grad av stabilitet og langsiktig planlegging.

Her er noen grunner til hvorfor politisk forutsigbarhet er så viktig:

1. Investeringer og utvikling: Reiselivsnæringen krever kontinuerlige investeringer i infrastruktur, markedsføring, produkter og tjenester. Forutsigbarhet er avgjørende for at bedrifter skal våge å satse på slike investeringer. Hvis det er usikkerhet om kommende politiske endringer som kan påvirke reiselivet negativt, vil bedrifter nøle med å investere, og utviklingen av næringen vil stagnere.

2. Arbeidsplasser: Reiselivsnæringen sysselsetter en stor del av lokalbefolkningen. Når politiske endringer fører til usikkerhet, kan dette påvirke arbeidsplasser i sektoren negativt. Dette kan igjen påvirke levedyktigheten til mange lokalsamfunn som er avhengige av reiselivsnæringen.

3. Bærekraftig utvikling: Reiselivsnæringen står overfor økende press når det gjelder bærekraft. Forutsigbare politiske rammer gir næringen muligheten til å planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer bærekraftig turisme. Dette inkluderer miljømessige hensyn, bevaring av kulturarv og samarbeid med lokalsamfunn for å minimere negative påvirkninger.

Så, hva kan nye kommunestyrer gjøre for å fremme politisk forutsigbarhet innen reiselivet?

1. Langsiktig planlegging: Kommunalt planarbeid ligger ofte i etterkant av næringslivet sine behov. Det svekker utviklingskraften. Kommunestyrer bør utvikle langsiktige reiselivsstrategier i samråd med lokale interessenter. Disse strategiene bør være robuste nok til å tåle endringer i politisk ledelse.

2. Kommunikasjon og samarbeid: Det er viktig at kommunestyrer og reiselivsaktører kommuniserer jevnlig. Åpen dialog kan bidra til å redusere usikkerhet og skape gjensidig forståelse for mål og prioriteringer.

3. Bærekraftig fokus: Kommunestyrer bør legge vekt på bærekraftig utvikling innen reiselivet og etablere klare retningslinjer og politikk for å stimulere og støtte dette.

4. Langsiktige avtaler: Å inngå langsiktige avtaler med reiselivsaktører kan bidra til stabilitet og forutsigbarhet. Slike avtaler kan sikre at investeringer og utviklingsprosjekter blir fullført selv når politisk ledelse endres.

Nye kommunestyrer har et ansvar for å forstå næringens behov og legge til rette for en stabil og bærekraftig utvikling.

For reiselivsnæringen er politisk forutsigbarhet nøkkelen til å oppnå bærekraftig vekst. Nye kommunestyrer har et ansvar for å forstå næringens behov og legge til rette for en stabil og bærekraftig utvikling. Samtidig må reiselivsnæringen selv engasjere seg aktivt i dialog og samarbeid med lokale myndigheter for å fremme felles mål og interesser. Bare gjennom et slikt partnerskap kan vi sikre at reiselivsnæringen fortsetter å være en verdifull ressurs for våre lokalsamfunn.

Per B. Brochmann,

Konsernleder

Norway’s best Group