Kjære medborgere.

Nå er det du og jeg som har mulighet til å påvirke hvordan Farsund kommune skal styres de neste 4 årene. -Ikke lett, mange lovnader før valget, men vil de kunne gjennomføres? - Vil kommunen ha økonomi til å iverksette alle, og ikke minst har vi nok innbyggere til å klare alle utfordringene som vil komme?

I mange år har vi snakket om eldrebølgen og hvordan vi skal takle den.  Lenge har det vært snakk om økonomi, ulike tjenester og institusjonsplasser for å kunne gi en verdig og god omsorg til de som trenger det. De neste årene vil utfordringen bli: Hvordan kan vi klarer å skaffe nok ansatte?  Folketallet i Farsund kommune har steget litt, mest på grunn av bosatte flyktninger. Som i de fleste kommunene stiger antall eldre mest.

Kan vi endre dette? Eller er løpet kjørt?

Kommunen må starte en dialog med våre unge om hva som skal til for å søke jobb i Farsund etter endt studietid.  Vi vet at vi er i en særstilling på Sørlandet når det gjelder natur og naturbasert reiseliv. Vi vet at kulturhistorien vår strekker seg tusenvis av år tilbake i tid, og vi vet at mange bedrifter i kommunen vår er helt i tet når det det gjelder innovasjon og konkurransekraft internasjonalt. Vi vet også at det er en sammenheng mellom lyst til å besøke og lyst til å bo, eller «besøkslyst» og «bolyst». -Det som regnes som bra for en som er på besøk i kommunen vil i de fleste tilfeller også være positivt for oss som bor her. Økt- spisetilbud, opplevelsestilbud, forskning og ekspertise krever arbeidskraft med ulik kompetanse. -Vi må bygge stein for stein!

Farsund Høyre har i programmet: å legge til rette for tilflytning og ikke fraflytning.  Dette mener vi kan gjøres ved å legge til rette for nye arbeidsplasser (god næringspolitikk), godt digitalt nettverk, nok barnehageplasser, et godt skoletilbud og mulighet til å skaffe seg bolig.  På kort sikt kan vi avsette midler og utarbeide økonomiske goder som f.eks. økonomisk støtte til nedbetaling av studielån eller kommunalt startlån til kjøp av bolig, for å tiltrekke oss sårt tiltrengt kompetanse. På lengre sikt vil «beste bostedskommune i Agder» sannsynligvis være utslagsgivende for valg av bosted.

Vi trenger flere unge innbyggere!

Farsund kommune har mange tilbud som er drevet av frivillige-, humanitære- og brukerorganisasjoner. I årene fremover har vi enda mer bruk for disse tjenestene for å møte de utfordringer en bemanningskrise kan skape.  Ved å øke de kommunale økonomiske støtteordningene kan de frivillige konsentrere seg om sitt tjenestetilbud og ikke bruke tid på pengeinnsamling.

Kjære alle sammen. Eldrebølgen vil ramme de fleste av oss, enten vi er eldre, pårørende eller arbeider innen eldreomsorgen.  -Vi trenger flere unge innbyggere!  Fortell derfor alle dere møter om den flotte kommunen Farsund er, med sin natur, rike kulturhistorie, fantastiske strender, varierte og rikholdige fritidstilbud, mangfoldet av muligheter og sist men ikke minst om alle de flotte menneskene som bor her.

Godt valg!

Hilsen

Almar Friestad og Pål Hals

listekandidat og ordførerkandidat for Farsund Høyre